Gå till innehållet
 

Kvalitetssäkrat fettavskiljarslam

Kvalitetssäkrat slam från fettavskiljare kopplade till kök och restauranger samt inom livsmedelsproduktion.

Avfallsprodukt

Mt0772 Fettavskiljarslam kvalitetssäkrat

Får ej innehålla

  • Föroreningar t.ex plast, glas, trasor, metall, sand, grus, sten eller jord
  • Kemikalier
  • Andra avfall

Leveranskrav

Avfall från fettavskiljare kan behandlas biologiskt om det uppfyller särskilda kvalitetskrav. 

För slam från fettavskiljare kopplade till kök och restauranger som uppfyller dessa krav ska en kvalitetsförsäkran lämnas på en särskild blankett. Försäkran registreras hos Sysav och förses med ett nummer som kan användas vid efterföljande leveranser, så länge ingen förändring i kvaliteten sker.

För slam från fettavskiljare inom livsmedelsproduktion och andra verksamheter finns krav på en mer omfattande kvalitetsförsäkran, i form av analys och upprättande av ett avtal före leverans. Kontakta Sysav Kundservice för mer information.

Bilar som har hämtat fettavskiljarslam från en eller flera verksamheter ska vid avlämning visa upp ett leveransprotokoll med nummer för registrerad kvalitetsförsäkran samt avtal från samtliga verksamheter. Slam som inte är kvalitetsförsäkrat får inte blandas in. Beställ leveransprotokoll från Sysavs kundservice.

Slam från fettavskiljare som inte är kvalitetssäkrade idag, kontakta Sysavs kundservice.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Kontakta kundservice

Detta avfall måste tas hand om på ett speciellt sätt. Kontakta vår kundservice för att få hjälp med ditt avfall. 
Öppettider och kontaktuppgifter kundservice företag

Vad händer sen?

Avfallets innehåll avgör behandlingsmetoden

Först när avfallets innehåll är känt kan man avgöra hur avfallet ska behandlas för att tas omhand på bästa möjliga sätt.

Kvalitetssäkrat fettavskiljarslam tillhör Livsmedelsavfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.