Avfallstyp

Kvalitetssäkrat fettavskiljarslam

Kvalitetssäkrat slam från fettavskiljare kopplade till kök och restauranger samt inom livsmedelsproduktion.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0772 Fettavskiljarslam kvalitetssäkrat

Får ej innehålla
  • Föroreningar t.ex plast, glas, trasor, metall, sand, grus, sten eller jord
  • Kemikalier
  • Andra avfall
Leveranskrav

Avfall från fettavskiljare kan behandlas biologiskt om det uppfyller särskilda kvalitetskrav. 

För slam från fettavskiljare kopplade till kök och restauranger som uppfyller dessa krav ska en kvalitetsförsäkran lämnas på en särskild blankett. Försäkran registreras hos Sysav och förses med ett nummer som kan användas vid efterföljande leveranser, så länge ingen förändring i kvaliteten sker.

För slam från fettavskiljare inom livsmedelsproduktion och andra verksamheter finns krav på en mer omfattande kvalitetsförsäkran, i form av analys och upprättande av ett avtal före leverans. Kontakta Sysavs kundservice för mer information.

Bilar som har hämtat fettavskiljarslam från en eller flera verksamheter ska vid avlämning visa upp ett leveransprotokoll med nummer för registrerad kvalitetsförsäkran samt avtal från samtliga verksamheter. Slam som inte är kvalitetsförsäkrat får inte blandas in. Beställ leveransprotokoll från Sysavs kundservice.

Slam från fettavskiljare som inte är kvalitetssäkrade idag, kontakta Sysavs kundservice.

Pris

Se aktuell prislista.

Vad händer sen?
Avfallets innehåll avgör behandlingsmetoden

Först när avfallets innehåll är känt kan man avgöra hur avfallet ska behandlas för att tas omhand på bästa möjliga sätt.