Avfallstyp

Gatubrunnslam

Gatubrunnsslam (från dagvattenledningar) som inte förorenats av utsläpp.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0050 Gatubrunnslam

Får ej innehålla
  • Slam från spillvattenledningar
  • Föroreningar (farligt avfall)
Leveranskrav

Innan gatubrunnslammet körs in första gången måste Sysavs kundservice kontaktas. Detta för att säkerställa kvalitet och mottagningsmöjligheter.

Vad händer sen?
Sortering / förbehandling

Sortering innebär att blandat avfall delas upp i fraktioner för olika behandling såsom förbränning, deponering och materialåtervinning. Det blandade avfallet tippas på någon av Sysavs sorteringsplattor och sorteras maskinellt. Förbehandling kan exempelvis vara att brännbart material som är för stort för att kunna tillföras vårt avfallskraftvärmeverk direkt krossas till mindre bitar.