Avfallstyp

Färg, flytande >20 MJ/kg

Färg och lim som innehåller organiska lösningsmedel är brandfarligt samt i vissa fall även miljöfarligt. Därmed räknas det som farligt avfall och behöver behandlas på särskilt sätt. 

Färg- och limavfall klassas ofta som farligt gods och ska därför förpackas, märkas och transporteras enligt ADR-S, det svenska regelverket för transport av farligt gods.

Kan tas emot i såväl tank, som fat och IBC.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt3310 Färg, flytande >20 MJ/kg

Får ej innehålla
  • Olika typer av härdare såsom aminer, peroxider och isocyanater

  • Andra reaktionsbenägna kemikalier

  • Andra avfall

Pris

För aktuellt pris, kontakta Sysavs kundservice.

Vad händer sen?
Högtemperaturförbränning m.fl.

Avfallet tas emot för mellanlagring innan transport till extern behandling, oftast högtemperaturförbränning men även andra behandlingssätt förekommer såsom förbränning med energiåtervinning eller våtkemisk med kemisk fällning.