Avfallstyp

Bildskärmar

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly samt andra ämnen som är skadliga för människor och miljön. Det är därför viktigt att bildskärmar tas omhand på ett korrekt sätt och lämnas separat.

Lämnas till

Får ej innehålla
  • Andra typer av elavfall

  • Förpackningar

  • Andra avfall

Leveranskrav

Allt elavfall ska vara helt och rent när det lämnas till Sysav. Det som är förorenat, isärplockat, svåridentifierbart eller i lösa delar kräver särskild hantering, vilket Sysav tar betalt för.

Tänk på

Bildskärmar ska hanteras separerade från andra typer av elavfall.

Har du stor mängd elavfall – kontakta Sysavs kundservice före leverans för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Pris

Se aktuell prislista.

Tips

Vill ditt företag få elavfall hämtat? Kontakta Sysavs kundservice för kostnadsförslag.

Vad händer sen?
Materialåtervinning elektronik

El-avfallet plockas isär och delarna sorteras. Kretskort innehåller bland annat guld och i sladdar finns det mycket koppar och andra värdefulla metaller. Det finns också många giftiga ämnen i el-avfall, till exempel kvicksilver, PCB och flamskyddsmedel. Genom att sortera ut elektronikavfall från övrigt avfall och lämna det till godkänd mottagare, kan dessa farliga ämnen tas om hand på rätt sätt.