Fastighetsägare flerbostadshus och bostadsrätter

Som fastighetsägare eller verksamhet kan du få rådgivning och stöd kring frågor som rör ditt avfall eller fettavskiljare. Du kan även göra beställningar och ändringar i abonnemangen.

Insamling av förpackningsavfall 

Från och med 1 januari 2024 tar Sysav över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll, via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling i Lomma, Svedala och Kävlinge kommun.

Senast 2027 ska fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar vara infört i hela Sverige. Fastighetsnära insamling innebär att det ska finnas kärl för sortering av förpackningar vid fastigheten, både hos villor och lägenheter.

Måste man sortera ut förpackningar?

Ja, det är ett lagkrav i avfallsförordningen och gäller alla förpackningsslag. Från och med 2027 är det dessutom krav på att förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas ska samlas in fastighetsnära. 

För flerbostadshus är det fastighetsägaren som ansvarar för att ordna med lämpligt utrymme eller yta för att möjliggöra sortering. Kommunen eller kommunens anlitade entreprenör ansvarar för att hämta det utsorterade avfallet. 

Varför ska förpackningarna sorteras nära bostaden?

Plockanalyser visar att cirka en tredjedel av hushållssoporna består av förpackningar, som enligt lag inte får slängas där. Undersökningar visar att vi blir bättre på att sortera ut förpackningsavfall när vi kan slänga dem i anslutning till bostaden.

Att sortera ut förpackningarna är en förutsättning för att materialet ska kunna återvinnas. Att kunna använda befintligt utsorterat förpackningsmaterial istället för att producera nytt är en stor vinst för miljön. 

Samlokaliserad verksamhet - vad är det?

Om det finns en mindre verksamhet i fastigheten som delar avfallsutrymme och behållare med hushållen kallas denna samlokaliserad. Det kan vara exempelvis en butik eller restaurang i bottenplan av ett hyreshus.

Det finns möjlighet att fortsätta dela behållare, men verksamheten måste anmäla till kommunen att de lämnar sitt förpackningsavfall via fastighetsägaren. Inom kort kommer det vara möjligt att anmäla sig som samlokaliserad verksamhet på  sysav.se/samlokaliserad

Har din fastighet förpackningsinsamling idag?

Om din fastighet har fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar idag kommer det ske vissa förändringar vid årsskiftet. 

Kommunen kommer auktorisera entreprenörer för hämtning av förpackningsavfallet. Under hösten kommer godkända entreprenörer som kommunen skrivit avtal med listas här på vår hemsida. 

Som fastighetsägare ansvarar du för att ha koll på att entreprenören som anlitas är godkänd av oss från 1 januari 2024. Om de inte är det behöver du kontakta en ny godkänd entreprenör. 

 • Är din nuvarande entreprenör godkänd av oss? Då kan ni så klart fortsätta använda dem. Tänk på att avgiften kan ändras och avtal behöver skrivas om inför årsskiftet. Varje entreprenör sätter sin prislista, den begränsas dock av en maxtaxa som beslutas av kommunfullmäktige.
 • Kommunen kommer att betala ut en ersättning till fastighetsägare med FNI i efterhand, löpande under året. 

Vad behöver man som fastighetsägare göra för att förbereda sig?

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som inte har sortering kan börja planera för införandet av kärl för förpackningar.

När avfallet sorteras i fler fraktioner minskar mängden restavfall betydligt. På så vis blir det en omfördelning i soprummet som inte nödvändigtvis kräver mer yta. Kostnaden för hämtning av restavfall minskar och täcker ofta kostnaden för tömningen av förpackningar. 

Efter 1 januari 2024 kommer Sysavs auktoriserade entreprenörer att hämta förpackningsavfallet. Sysav kommer att informera fastighetsägare och bostadsrättsföreningar löpande om vad förändringen innebär. 

Vad händer med befintliga avtal för soptömning?

Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har i dag ett befintligt avtal för tömning av kärl för förpackningar. Från och med 2024 tar Sysav över insamlingsansvaret, och Sysav eller den som Sysav överlämnar uppdraget till, kommer att samla in förpackningsavfallet.

Befintliga avtal för hämtning av förpackningsavfall måste sägas upp eftersom förpackningsavfallet från 2024 ska hämtas av kommunens anlitade entreprenörer.

Vi strävar efter en så smidig övergång som möjligt och att möjliggöra att kunna fortsätta med samma företag om man vill. Vi kartlägger just nu också hur förpackningsinsamlingen ser ut i dagsläget. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen på hemsidan och kommer att informera om vilka entreprenörer som får uppdraget från 2024.

Auktoriserade avfallsentreprenörer

Sysav ansvarar för avfallshanteringen i Kävlinge, Lomma och Svedala kommuner. I uppdraget ingår att godkänna, det vill säga auktorisera, lämpliga avfallsentreprenörer som fastighetsägare och verksamhetsutövare kan anlita för hämtning av returpapper och förpackningar.

Nedanstående lista över auktoriserade avfallsentreprenörer uppdateras så snart en avfallsentreprenör blivit godkänd.

Samtliga fastighetsägare ska senast 31 december 2026 ha infört sortering av förpackningar och returpapper (tidningar) fastighetsnära. När fullständig insamling av förpackningar är infört ska detta meddelas Sysav att man ska kunna få ersättning. Insamling av förpackningsavfall i flerfamiljshus

Auktoriserade avfallsentreprenörer returpapper

 • Ohlssons AB
 • PreZero Recycling AB
 • Ragn-Sells Recycling AB
 • Stena Recycling AB

Auktoriserade avfallsentreprenörer förpackningar

 • Ohlssons AB
 • PreZero Recycling AB
 • Ragn-Sells Recycling AB
 • Stena Recycling AB

Blanketter och dokument

Här hittar du som fastighetsägare för flerbostadshus och bostadsrätter blanketter för till exempel ägarbyte och insamling av förpackningsavfall.

Blanketter och dokument

 

Handbok för avfallshantering

Denna handbok är framtagen främst utifrån Avfall Sveriges, Handbok för avfallsutrymmen – Riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation samt kommunens föreskrifter om avfallshantering.

Ytterligare regler, riktlinjer och vägledning, samt förtydliganden finns att läsa där. Förutom kommunens avfallsföreskrifter ska övrig lagstiftning alltid följas.

Detta är en handbok för dig som 

 • tar fram detaljplaner och som i ett tidigt skede kan skapa  
 • förutsättningar för en god avfallshantering 
 • projekterar och beslutar om detaljerna, till exempel kring  
 • bygget av miljöhus 
 • handlägger bygglovsärende och remitterar till kommunens  
 • avfallsorganisation 
 • ser till att bestämmelser kring byggnationer efterlevs 

Handbok för avfallshantering