Avfallstyp

Större brännbart med upp till 75 % fossilt innehåll

Större brännbart industriavfall med samma krav som fraktionen Brännbart med upp till 75 vol-% fossilt innehåll med undantag för måtten.

Brännbart avfall ska enligt Avfallsförordningen sorteras ut från övrigt avfall samt förvaras och transporteras skiljt från övrigt avfall.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt1125 Större brännbart med mer än 75 vol-% fossilt innehåll.

Får ej innehålla
 • Ammunition

 • Asbesthaltigt avfall och fasadbeklädnad utan asbest. Om leveransen av brännbart avfall innehåller asbesthaltigt avfall eller fasadbeklädnad utan asbest som t ex Minerit måste avfallet deponeras. Avfallskarakterisering krävs. Kontakta Kundservice för information.

 • Dammande och/eller pulverformigt avfall. Kontakta Kundservice för denna typ av avfall.

 • Däck, med eller utan fälg

 • Elkablar eller annat elavfall

 • Explosiva och brandfarliga varor

 • Flytande avfall

 • Gips

 • Hö eller halm

 • Icke nedbrytbara material (t ex betong och sten) 

 • Impregnerat trä. Om leveransen innehåller impregnerat trä klassas hela mängden som detta.

 • Kliniskt avfall

 • Matavfall

 • Mer än 75 volymprocent avfall med fossilt ursprung, till exempel plast, gummi och takpapp. Kontakta Kundservice för denna typ av avfall.

 • Mineralull

 • Oljefat, plåtkärl och annat skrot

 • Radioaktiva varor

 • Rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk. Kontakta Kundservice för denna typ av avfall.

 • Tryckkärl

 • Resårmöbler

 • Övrigt farligt avfall

Leveranskrav
 • Behållare ska vara dropptorra och alla korkar och pluggar ska vara avtagna.

 • Balat material måste lösas upp.

Maxmått
Enheter som lämnas som större brännbart avfall får vara max 4,5 x 0,8 x 0,6 meter. Hela rullar, t ex av förpackningsmaterial, får vara max 1 m långa och max 20 cm i diameter. För större enheter, kontakta kundservice.

Tänk på

Takpapp som innehåller PAH, polyaromatiska kolväten, kan vara farligt avfall. Kontakta kundservice för information.

Vissa avfallsleveranser tas enbart emot efter överenskommelse med kundservice:

 • Avfall som innehåller PVC.

 • Avfallsleveranser som innehåller blött eller fryst avfall.

 • Dammande och/eller pulverformigt avfall.

 • Rullar som överstiger måttangivelserna.

Eventuella saneringskostnader står avfallsleverantören för.

Pris

Se aktuell prislista.

Tips

En del avfall som är brännbart går att materialåtervinna om det är tillräckligt rent och enhetligt, till exempel pappersavfall och plastavfall. 

Efterfrågan på begagnat byggnadsmaterial ökar. Fönsterbå­gar, dörrar och takstolar är några exempel på byggnadsmaterial som kan användas på nytt istället för att bli avfall. Se Malmö Återbyggdepå.

Vad händer sen?
Förbehandling av större brännbart avfall

Brännbart material som är för stort för att direkt kunna lämnas till Sysavs avfallskraftvärmeverk krossas till mindre bitar på sorteringsanläggning. Därefter förbränns avfallet och energin i materialet tas tillvara i form av fjärrvärme och el.