Avfallstyp

Aerosoler (sprayburkar)

Med aerosolbehållare avses sprayburkar med färg, lack, lim, smörjmedel eller liknande. Oftast innehåller sprayburken en brandfarlig gas som tillsammans med innehållet gör den till farligt avfall.

Vanligen klassas aerosoler som farligt gods och ska därför förpackas, märkas och transporteras enligt ADR-S, det svenska regelverket för transport av farligt gods.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt3370 Aerosoler (sprayburkar)

Får ej innehålla
  • Sprayburkar med bekämpningsmedel eller isocyanater
  • Tändare
  • Engångsbehållare för gas
  • Refiller för butangas
  • Gasolbehållare
  • Andra avfall
Leveranskrav

Denna typ av aerosoler är brandfarliga och ska hanteras enligt gällande bestämmelser för brandfarlig vara. I många fall är det även farligt gods vilket dessutom ställer krav på transporten.

Se leveransvillkor för avlämning/hämtning av farligt avfall.

Pris

För aktuellt pris, kontakta Sysavs kundservice.

Vad händer sen?
Högtemperaturförbränning

Avfallet tas emot för mellanlagring innan transport till extern behandling. Vid behandlingen separeras metall och innehåll. Metallen materialåtervinns medan innehållet genomgår högtemperaturförbränning.