Fakta om Sysav

Här finns allt för dig som vill fördjupa dig i avfallsmängder, ekonomiskt resultat, återförda resurser samt läsa års- och hållbarhetsredovisningar.

Detta är Sysav

Sysav står för Sydskånes avfallsaktiebolag och ägs av 14 skånska kommuner. Kommunerna är Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. 

Tillsammans med ägarkommunerna ansvarar Sysav för att avfallet från regionens hushåll tas om hand, återvinns och behandlas på bästa sätt. Genom dotterbolaget Sysav Industri AB hanteras också avfall från företag samt andra regioner och länder. Det andra dotterbolaget Sysav Utveckling AB, arbetar med forskning och utveckling. 

Styrning, ägare och dotterbolag

Redovisningar

Årsredovisningen 2022

Hållbarhetsredovisningen 2022

Fler redovisningar och rapporter

Detta gör Sysav

Insamling och transport av avfallet till våra anläggningar sköts av Sysav, ägarkommuner och entreprenörer.  

 • Tar emot och sorterar grovavfall och farligt avfall från hushåll och småföretag på 16 återvinningscentraler.
 • Bearbetar matavfall till en tjockflytande vätska som sedan används för att göra biogas och biogödsel.
 • Gör el och fjärrvärme av brännbart avfall i ett avfallskraftvärmeverk med fyra pannor.
 • Tar vara på bottenaskan från avfallskraftvärmeverket och sorterar ut exempelvis metaller i vår slaggsorteringsanläggning.
 • Tar emot farligt avfall och ser till att det tas omhand på ett sätt som är säkert för människa och miljö.
 • Driver fyra avfallsanläggningar och en omlastningsstation, där avfall bearbetas, sorteras, komposteras, omlastas, lagras och, i vissa fall, deponeras.
 • Tar emot trasiga textilier som sorteras i vår världsunika textilsorteringsanläggning, så att det kan bli nya material igen hos samarbetspartners. 
 • Erbjuder rådgivning och kundanpassade tjänster till företag och verksamheter.
 • Erbjuder ägarkommunerna stöd och samordning av den regionala avfallshanteringen.
 • Framställer grönkompost och säljer olika jordprodukter.
 • I Kävlinge, Lomma och Svedala kommun sköter Sysav sophämtningen.

2022 tog vi hand om 821 080 ton avfall

 • 58 procent av det sorterade avfallet återvanns som energi.
 • 40 procent av det sorterade avfallet återvanns som material.
 • 2 procent deponerades för säker förvaring.

Avfall till resurs - exempel

 • Sysavs energiåtervinning bidrog med 65 procent av fjärrvärmen Malmö och Burlöv.
 • 60 000 ton matavfall samlades in, vilket omvandlades till slurry som blev till biogas och biogödsel.
 • Trädgårdsavfall komposterades till 140 000 säckar plantjord.
 • 15 000 ton metall och skrot gick vidare till återvinning.
 • 690 ton spillolja togs emot för att bli ny olja.

Kunder, anställda och besökare 2022

Antalet besök på återvinningscentralerna: 1 766 565.

Antal anställda: 348

Studiebesök

Sysavs studiebesöksverksamhet var under början av året stängd på grund av pandemin. Sedan öppningen i mars har det varit ett högt tryck av förfrågningar. Trots pandemi och en försiktighet i storlek på besöksgrupper under våren, har drygt 6000 personer kunnat ta del av fysiska och digitala studiebesök och föreläsningar.

Tillbaka till toppen