Avfallstyp

Asbestkontaminerat avfall (>10% brännbart)

Asbest är ett hälsofarligt avfall som oskadliggörs genom deponering. 

Det finns två fall då asbest kan behöva deponeras med undantag från deponiförbudet:

  • När rivningsavfall med över 10 volym-% brännbart kontaminerats med asbest.

  • Då asbesthaltiga produkter överskrider 10 vikt-% TOC.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0419 Undantag Asbest emballerat >10% brännbart

Får ej innehålla
  • Andra ämnen som utgör farligt avfall. Vid andra ämnen som utgör farligt avfall kontakta Sysavs kundservice.

Leveranskrav

Asbesthaltigt avfall ska levereras inplastat för att undvika spridning av skadligt damm. 

Avfallet ska förvaras och transporteras så att utsläpp inte sker till omgivningen.

När ett asbestkontaminerat avfall innehåller över 10 volym-% brännbart avfall deponeras det med undantagstillstånd från deponiförbudet. Dessa avfall ska därför karakteriseras på en specifik blankett. Kontakta Sysavs kundservice för mer information.

Tänk på

Om asbesthaltiga produkter finns i ett blandat rivningsavfall klassas hela fraktionen som asbestkontaminerat avfall. För att undvika onödig deponering av rivningsavfall ska asbest om möjligt sorteras bort från övrigt avfall.

Om det asbestkontaminerade avfallet understiger 10% brännbart, se produkt Mt0012 Asbesthaltigt avfall.

Pris

För aktuellt pris kontakta Sysav kundservice.

Vad händer sen?
Deponering

Endast avfall som inte kan behandlas på annat sätt får i vissa fall läggas på deponi. Sysavs mål, liksom hela EU´s är minsta möjliga mängd avfall till deponering. Sverige har sedan flera år en avfallsskatt på avfall som deponeras.

Lagstiftningen ställer krav på avfallets innehåll och egenskaper för att få deponeras. Det är t ex förbud på att deponera, brännbart, organiskt och flytande avfall. För att kunna bedöma om avfallet får deponeras, måste avfallsproducenten deklarera avfallets innehåll. Det innebär att en blankett, s k Avfallskarakterisering ska fyllas i och bedömas av Sysav innan avfallet anländer till anläggningen.

Sysav har för närvarande två avfallsanläggningar där avfall tas emot för deponering. Dessa är Spillepeng i Malmö och Hedeskoga vid Ystad, som båda tar emot icke farligt avfall till deponi. På Spillepeng finns även en deponi för farligt avfall medan Hedeskoga endast har en deponi för icke farligt avfall. Asbest får dock läggas på denna deponi.

En miljömässigt säker deponeringsteknik tillämpas på båda avfallsanläggningarna med indelning i celler. Cellindelningen möjliggör insamling av lakvatten och annan hantering som är anpassad till det specifika avfallsslaget.

Deponering av asbesthaltigt avfall

Asbesthaltigt avfall är en typ av farligt avfall som inte går att material- eller energiåtervinna. Detta deponeras därför på ett säkert sätt på någon av Sysavs två deponier. Efter att materialet deponerats täcks det med massor (till exempel jord och sten) för att undvika att de hälsofarliga asbestfibrerna sprids.