Avfallstyp

Färg, flytande <20 MJ/kg

Färg och lim (även vattenbaserade) kan innehålla farliga ämnen som gör att de har farliga egenskaper och därmed gör dem märkningspliktiga. Dessa egenskaper kan vara irriterande, hälsoskadliga samt i vissa fall även miljöfarliga. 

Färg- och limavfall klassas ofta som farligt gods och ska därför förpackas, märkas och transporteras enligt ADR-S, det svenska regelverket för transport av farligt gods.

Färg, flytande <20 MJ/kg, märkningspliktigt, tas emot för termisk behandling som bestäms av innehåll. Kan tas emot i såväl tank, som fat och IBC.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt3315 Färg, flytande <20 MJ/kg, märkningspliktigt

Får ej innehålla
  • UV-härdande färg

  • Olika typer av härdare såsom aminer, peroxider och isocyanater

  • Andra reaktionsbenägna kemikalier.

Leveranskrav

Farligt gods ska vara förpackat enligt ADR-S.

Se leveransvillkor för avlämning/hämtning av farligt avfall.

Kemist bedömer hur avfallet ska behandlas utifrån hur avfallet klassificeras.

Pris

För aktuellt pris, kontakta Sysavs kundservice.

Vad händer sen?
Högtemperaturförbränning m.fl.

Avfallet tas emot för mellanlagring innan transport till extern behandling, oftast högtemperaturförbränning men även andra behandlingssätt förekommer såsom förbränning med energiåtervinning eller våtkemisk med kemisk fällning.