Avfallstyp

Betong

Betong, med och utan armering.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0070 Betong
Mt0972 ÅVC-F Inert material (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Får ej innehålla
  • Farligt avfall, t ex PCB-haltiga fogmaterial

  • Lättbetong

  • Betongslipdamm, kontakta istället Sysavs kundservice

  • Andra avfall

Leveranskrav

Armeringsjärn får inte sticka ut mer än 200 millimeter.

Pris

Se aktuell prislista.

Vad händer sen?
Materialåtervinning jord, sten, tegel och betong

Materialet krossas och siktas och återanvänds som fyllnadsmaterial för till exempel vägbyggen eller som konstruktionsmaterial. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas deponeras.