Vi omhändertar och förädlar avfall till värdefulla resurser. För att beskriva Sysavs uppdrag och verksamhet har vi valt begreppet Hållbar resurshantering.

Här kan du ta del av hur vi jobbar med varje steg i vårt uppdrag. Från steget Samhälle, där vi samlar in avfall för hantering, för att sedan gå hela vägen till Återföra avfallet som nya resurser. I mitten av cirkeln finns området Skapa insikt, vilket beskriver hur vi arbetar med att skapa beteendeförändring i samhället.

Sysav skapar samhällsnytta

Sysav är en viktig aktör i vår region, vi vågar till och med påstå att vi är oumbärliga. Vårt uppdrag är att ta emot det avfall som samhället skapar för att sedan behandla, avgifta, återvinna och återföra det som resurser.

Att ta hand om sopor är att ta hand om vår planet. I vårt uppdrag Hållbar Resurshantering är samhället både början och slutet på kretsloppet och vår cirkulära affär. Det är ett stort uppdrag som vi är stolta över. Vi måste därför anpassa oss till samhällets varierande utbud och efterfrågan, men också vara en del av det. Vi är en viktig pusselbit i den för oss alla gemensamma strävan att hushålla med värdefulla resurser samt att minska negativ miljöpåverkan.

Avfallet speglar produktions- och konsumtionssamhället

Samhället består av olika sorters avfallskunder med olika behov. Hushåll, företag och verksamheter såsom sjukhus, äldreboenden och skolor. Vi har kopplingar till alla dessa målgrupper på olika sätt, dels genom att vi tar emot deras avfall, dels när de tar emot återvunna resurser. Det kan vara i form av fjärrvärme, el eller bränsle men också jord, metall, fyllnadsmaterial eller textil.
Vilken typ av avfall som samhällets medborgare genererar varierar över tid. Det är ett resultat av hur vårt produktions- och konsumentsamhälle ser ut. Under 2022 kan vi se minskade mängder inkommande avfall - från 877 028 ton 2021 till 821 080 ton 2022 – vilket delvis förklaras av det osäkra läget under året och en stundande lågkonjunktur.

Sysav är en del av samhället och har en viktig samhällsfunktion. Vårt uppdrag är att ta emot det avfall som samhället skapar men också att göra vad vi kan för att så mycket som möjligt kan cirkuleras och återföras som en resurs.

I vårt arbete ingår också att gå i täten, hitta samarbetsformer och våga testa det oprövade för att ytterligare förbättra för samhälle, miljö och klimat, att inspirera och upplysa om vad du och jag själva kan göra, och informera om konsumtionens påverkan och vikten av sortering.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Tillsammans med en majoritet av våra ägarkommuner har vi tagit fram en gemensam kretsloppsplan för 2021–2030 (läs mer om kretsloppsplanen på sidan 31). Ett av målen i den är att vi ska minska hushållens restavfall till 100 kg per person och år 2030, och det klarar vi inte utan att sortera mera! Du och jag och alla andra i samhället.

Skapa insikt om hållbar produktion och konsumtion

Genom att skapa insikt om hållbar produktion och konsumtion samt vikten av sortering, får vi samhället att flytta sig uppåt i avfallshierarkin, mot cirkulära flöden och ett minskat klimatavtryck. En viktig del är samverkan med våra ägarkommuner, näringslivet och med andra aktörer för att göra skillnad på riktigt.

Sysav strävar efter att minska mängden avfall och få in renare fraktioner för att lättare cirkulera material. Förutom kontinuerlig rådgivning i kontakt med våra kunder skapar vi insikt genom allt från utvecklingsprojekt och studiebesök till information, kampanjer, event och utbildningar.

Tillsammans med våra ägarkommuner tar vi fram eller deltar i kampanjer för att skapa insikt om hållbar konsumtion och produktion. Resterkocken och Minimeringsmästarna är två exempel.

Samverkan är vägen framåt

I Sysavs arbete för att bidra till att skapa världens mest hållbara region är samarbeten och kunskapsutbyten av stor vikt.

Vi jobbar ständigt med att utveckla nya metoder, stödja forskning samt delta i och driva projekt. Många idéer och projekt fångas upp och utförs i samverkan med Sysavs egen verksamhet, andra sker tillsammans med externa parter.

Ditt avfall är en resurs

För bara hundra år sedan slängde en person i genomsnitt 30 kilo avfall per år. Idag är den siffran ca 500 kilo per person och år i Sverige. Det senaste seklet har konsumtionen, och därigenom avfallsmängderna, ökat betydligt. Vårt ansvar är att på bästa möjliga sätt ta hand om det som blir till avfall. Genom att skapa insikt om hållbar konsumtion och produktion vill vi dessutom vara med och bidra till att onödigt avfall inte uppstår.

Sysav tar emot avfall från privatpersoner, företag och industrier, verksamheter och föreningar. Vi tar emot och samlar in all sorts avfall på ett ansvarsfullt sätt. Därefter förädlar och återför vi så mycket resurser som möjligt, och avgiftar kretsloppet från det som inte ska cirkuleras vidare. I samverkan med ägarkommunerna ansvarar Sysav för att avfallet från regionens hushåll tas om hand, återvinns och behandlas på bästa sätt. Insamling och transport av avfallet till våra anläggningar sköts av oss, ägarkommuner och entreprenörer. Sysav ansvarar även för insamlingen av hushållsavfall i tre av ägarkommunerna: Lomma, Svedala och Kävlinge. Sortering och återvinning för en hållbar värld

På Sysav ser vi möjligheter där andra ser sopor. För att soporna ska kunna återvinnas och bli nya resurser måste de först sorteras. Sortering är grunden i en cirkulär ekonomi. Hela vår verksamhet består av goda exempel på vad sortering leder till – rena flöden som kan återvinnas till nya resurser. Varje år samlar vi in tiotusentals ton matavfall som blir biogas och biogödsel, papp, skrot och trä blir plantjord. Vi tar också emot produkter som kan återanvändas som de är, till exempel över hundra ton byggmaterial och nästan tusen ton loppisprylar. Av allt avfall vi tar emot kan drygt 98 procent återvinnas. Det innebär att mindre än 2 procent deponeras. Av det återvunna materialet blir drygt 40 procent nytt material och lite mindre än 60 procent blir energi.

Idag är Sysav beviset på att en cirkulär ekonomi faktiskt är möjlig. När vi tar hand om avfall och omvandlar det till något nytt, sluter vi cirkeln. Hos oss, eller hos våra samarbetspartners, får sopor och skräp chansen att bli nya produkter. Det som inte ska cirkuleras igen energiåtervinner vi till fjärrvärme och el. Idag står Sysav till exempel för över 60 procent av fjärrvärmen i Burlövs kommun och Malmö stad. Gång på gång står det klart att vi inte är slutet på avfallskedjan utan början på något nytt. Vi väjer inte för det svåra, utan tar hand om allt avfall oavsett avfallstyp.

Sysav förädlar avfall till nya material och samhällsresurser

Sysav förädlar avfall själva eller genom samarbetspartners. Vi strävar ständigt efter att förbättra processer för att ta tillvara värdefulla resurser som kan cirkulera i samhället igen.

Läs om ett exempel på avfall till resurs nedan.

Trädgårdsavfall – grönkompost & plantjord

Det trädgårdsavfall som samlats in via våra återvinningscentraler,
i trädgårdskärl och från företag komposteras till grönkompost på våra avfallsanläggningar i Malmö, Ystad och St Olof. Komposten
siktas och blandas därefter med torv och näring till plantjord eller används som jordförbättring. Sysavs grönkompost och plantjord är populära produkter som säljs till både privatpersoner och företag.

Hur går det till?

Trädgårdsavfallet krossas och komposteras. Under komposteringsprocessen bryts materialet ner av mikroorganismer och processen styrs av luftning och bevattning. Hygienisering av komposten sker tack vare den höga temperaturen som uppstår i samband med nedbrytning av materialet, vilket ger slutprodukt fri från ogräsfrön.

Ny resurs

Sysavs certifierade grönkompost har hög mullhalt och innehåller främst näringsämnena kalium, fosfor och kalcium samt flera mikronäringsämnen. Näringen i Sysavs grönkompost är långtidsverkande och blir tillgänglig för växten lite i taget, allt efter växternas behov. Grönkomposten är certifierad enligt SPCR 152, vilket bland annat innebär en noggrann kvalitetsdokumentation.

 

Tillsammans avgiftar vi kretsloppet

I mer än 20 år har Sysav avgiftat kretsloppet, vilket är en viktig del av en ansvarfull avfallshantering. Vi ser till att farliga ämnen som inte ska cirkuleras tas bort, eftersom de kan skada natur, miljö och människors hälsa.

I Sysavs anläggning för farligt avfall sorteras avfallet och en bedömning görs huruvida Sysav kan ta hand om det, eller om det ska skickas vidare till andra anläggningar för vidare hantering. Farligt avfall hanteras på olika sätt. De vanligaste metoderna är återvinning, förbränning med energiutvinning, neutralisation, deponi och en separationsmetod som kallas kryo-malning.
Lots®Miljösystem är ett behållarsystem med typgodkända emballage för förvar och transport av farligt avfall. Det är en komplett, säker och hållbar lösning för Sysavs kunder där även dokumentation och rådgivning ingår. Kunden hyr behållare som Sysav placerar ut hos kunden. När de är fulla hämtas de av Sysav och rengörs för att kunna användas igen. På så vis kan så mycket farligt avfall som möjligt återvinnas och resten tas ur kretsloppet på ett säkert och lagstadgat sätt.

Cirkulära affärer och innovativa projekt återför resurser

Sysavs syfte är att bidra till en cirkulär och hållbar värld där så mycket som möjligt tas tillvara. Genom samarbeten, innovativa projekt och nya affärer ser vi till att material hittar nya vägar
tillbaka in i kretsloppet.

Att återföra avfall som resurser och hela tiden bli bättre på detta sista steg i vårt hållbarhetsuppdrag, är centralt i vår strategiska inriktning. Sysav gör en förflyttning med målsättning att öka den cirkulära affären och materialåtervinna så mycket som möjligt. De material som kan återanvändas och återvinnas ska cirkulera så länge som möjligt innan det till sist blir föremål för energiåtervinning, eller deponering.

Plasten i fokus

Sysav strävar efter att öka andelen plast till återvinning och minska andelen till energiåtervinning. Att förbättra utsorteringen av plast både hemma hos kommuninvånare, på återvinningscentralerna och bland industrikunder är därför högt prioriterat.

Forskning från Siptex öppnar upp för ny era av europeisk textilproduktion

Siptex gör det möjligt att tillhandahålla textila råmaterial i Sverige. Det gör det mer sannolikt och ekonomiskt genomförbart att flytta tillbaka andra delar av textilproduktionen till Europa, där vi har relativt god tillgång till icke-fossila energikällor. – På så sätt kan en storskalig automatisk sortering få effekter utöver det vi ser i vår livscykelanalys, säger Gustav Sandin Albertsson, forskare vid IVL.
Storskalig automatisering innebär att anläggningen kan producera kvalitetssäkrade, återvunna textilprodukter som avsevärt kan minska eller ersätta jungfrulig fiberproduktion.

Energiåtervinning – en samhällsviktig funktion

I Sysavs avfallskraftvärmeverk energiåtervinns avfall som av olika anledningar inte går att materialåtervinna. Avfallet som förbränns utgörs primärt av utsorterade avfallsrester, rejekt från återvinningsprocesser och annat avfall som inte kan eller bör återvinnas på annat sätt.

Hållbarhetsredovisning 2022

Sysav – en positiv och innovativ kraft för hållbar omställning.

2022 har på många sett varit händelserikt. Året har präglats av omständigheter i omvärlden som bidragit till osäkerhet och oro, men även av initiativ och framgångar som ger hopp och framtidstro.

Sysavs roll i energisystemet

Mot bakgrund av konflikten i Ukraina och beroendet av rysk naturgas har 2022 präglats av höga gaspriser som i sin tur lett till rekordhöga och volatila elpriser i Sverige. Brist på överföringskapacitet i elnätet, stora regionala skillnader när det kommer till pris, tillgång och behov, samt effektproblematik är utmaningar samhället gemensamt har stått inför.

Energiåtervinning

Så går arbetet med Klimatambitionen

Avfall som inte går att återanvända eller materialåtervinna energiåtervinns i avfallskraftvärmeverket och kommer då till nytta. Men energiåtervinning genom förbränning orsakar stora koldioxidutsläpp. För att tydliggöra vårt klimatansvar och staka ut en riktning antog vi 2021 en klimatambition med målet att bli klimatpositiva 2030.

Vår klimatambition

Tillsammans är vi början på något nytt

Sysav har i snart ett halvt sekel tagit hand om sydskåningarnas avfall, så att det kan bli nya resurser. Vi tar ansvar för helheten i avfallskedjan, avgiftar kretsloppet för att skydda miljö och människors hälsa samt skapar insikt kring sortering och hur var och en kan förebygga att avfall uppstår. Att ta hand om sopor är att ta ansvar för vår planet och de generationer som kommer efter oss.

Tillsammans är vi början på något nytt