Slaggrus framställs ur den slagg som uppkommer vid förbränning av avfall vid Sysavs avfallskraftvärmeverk. Slaggrus är ett klimatpositivt alternativ till jungfruliga material - vi erbjuder både teknisk och miljömässig rådgivning.

Vid avfallsförbränning uppstår rester som består av aska, metaller, glas och sand. Efter krossning och siktning får man ett material som lämpar sig bra som konstruktionsmaterial, så kallat slaggrus.

Konstruktionsmaterial med klimatnytta

Slaggrusets geotekniska egenskaper lämpar sig väl som till exempel förstärkning i vägar, parkeringar och andra asfalterade ytor. Att använda slaggrus istället för krossat berg eller naturgrus medför stora klimatvinster enligt beräkningar som gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Avfall Sverige.  

Så framställs slaggrus

Askan från Sysavs kraftvärmeverk processas i vår toppmoderna anläggning för utsortering av metaller. Efter att metallerna avlägsnats återstår slaggrus: ett bärande fyllnadsmaterial för tex vägbygge, parkeringsytor och andra konstruktionsändamål. 

  • Partiklar större än 50 mm siktas bort
  • Magnetiska metaller avskiljs
  • Icke-magnetiska metaller avskiljs
  • Rostfritt stål avskiljs
  • Plast och brännbart avskiljs
  • Lagring i minst 6 månader för kemisk stabilisering

Användningsområden

Slaggrus har stor potential att användas vid infrastrukturprojekt. Slaggrus kan användas som fyllningsmaterial till:

  • Avjämningsskikt vid sluttäckning av deponier
  • Förstärkningslager till lågtrafikerade gator
  • Förstärkningslager till uppställningsytor och parkeringsplatser
  • Fyllningsmaterial vid mark- och terrasseringsarbeten

Faktablad

Ladda ner vårt faktablad om slaggrus.

Faktablad

Kontaktperson