Upphandling

Sysav och dess dotterbolag använder Visma TendSigns tjänster för att förmedla information om pågående upphandlingar. Tjänsten innebär bland annat att man kan se vilka upphandlingar som är pågående, avbrutna eller avslutade.

Upphandlare jobbar åt verksamheten

Sysavs upphandlare kan svara på frågor om hur Sysavs inköpsverksamhet fungerar och på frågor om de upphandlingar som de själva ansvarar för.

Information till leverantörer

Att skapa ett konto för att skapa elektroniska anbud är kostnadsfritt hos Visma TendSign. Leverantörer kan registrera ett konto hos TendSign. Här fylls uppgifter om leverantören i och konto för anbudslämnande skapas. Hela processen sker sedan elektroniskt. 

Länk till aktuella upphandlingar

Länk till publika beslut

Lagen om offentlig upphandling

Sysav upphandlar både varor och tjänster. Vid merparten av våra inköp måste vi annonsera och gå ut i någon form av offentlig upphandling. Genom upphandling ingås avtal med leverantörer efter konkurrensutsättning på marknaden.

Sysav följer lagar om upphandling

Eftersom Sysav är ett kommunalägt bolag finns det regler och principer som Sysav måste följa. Det huvudsakliga regelverket är Lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen gäller alla offentliga organisationer.

Detta innebär att alla leverantörer och anbud behandlas i enlighet med de grundläggande principer som är grunden för hela regelverket kring offentlig upphandling.

  • Likabehandlingsprincipen - samma information till samtliga leverantörer samtidigt.
  • Icke-diskrimineringsprincipen - förbjudet att exempelvis diskriminera leverantörer med annan nationalitet eller ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.
  • Transparensprincipen - upphandlingsprocess och underlag präglas av öppenhet.
  • Proportionalitetsprincipen - krav på objekt och leverantör måste stå i proportion till det som upphandlas.
  • Principen om ömsesidigt erkännande - intyg och certifikat utfärdade av behörig myndighet i annat EU-land ska gälla även i Sverige.

Sysav följer både LOU och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

Sysav lyder också under lagen om upphandling inom försörjningssektorerna.

Vilket av regelverken LOU och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna som tillämpas bedöms utifrån vilken verksamhet det som upphandlas är avsett för.

Sekretess

Under själva upphandlingen gäller så kallad absolut sekretess. En upphandlande enhet får till exempel inte upplysa om vilka som efterfrågat anbudsinfordran eller förfrågningsunderlag, vilka som lämnat anbud, om anbud inkommit osv.

Uppförandekod för leverantörer

Här hittar du vår uppförandekod för leverantörer.