Därför hanterar Sysav avfall från andra länder

Sysav är ett av de avfallsbolag i Sverige som väljer att ta emot och energiåtervinna avfall från andra länder till fjärrvärme och el. Här läser du mer om varför.

Sysav förbränner årligen ca 600 000 ton avfall i kraftvärmeverket i Malmö. Huvuddelen är restavfall från vår egen region, och drygt 10 % är utsorterat avfallsbränsle från andra länder i Europa. Det brukar kallas för sopimport, men det är snarare en miljötjänst som andra länder betalar oss för. Det utländska avfallsbränslet har genomgått sortering och kvalitetssäkrats för att passa att förbränna i ett avfallskraftvärmeverk.

Sverige har väl utbyggda fjärrvärmenät och energieffektiva anläggningar. Vi är det land som utvinner mest energi per ton ur avfallet, ca 3MWh per ton. (källa: Avfall Sverige) Länder i Europa som inte har samma förutsättningar tar hjälp av svenska anläggningar för att undvika att deponera avfall eller förbränna det med sämre energiåtervinning. 2022 importerades 2,92 miljoner ton avfall till Sverige. (Källa: Naturvårdsverket)

Energiproduktion

70 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv kommer från Sysavs avfallskraftvärmeverk och vi levererar årligen cirka 190 000 MWh el. Det importerade avfallet bidrar till energiproduktionen. Avfallsbranschen i Sverige utvinner varje år 8TWh värme och el ur avfall som inte kan eller bör behandlas på annat sätt, och ersätter annan energiproduktion.

Klimatnytta

Ur klimatsynpunkt är avfallsimport fördelaktig. Sverige har med hjälp av lagstiftning fasat ut deponering av brännbart avfall, men i Europa är deponi fortfarande den vanligaste behandlingsmetoden. Även moderna deponier läcker metangas - en mycket aggressiv växthusgas. När svenska anläggningar energiåtervinner avfall minskar deponeringen i Europa och utsläppen reduceras. De minskade utsläppen i exportlandet överstiger med god marginal utsläppen från transport och förbränningen här.

Införsel av avfall är bra för klimatet