Avfallstyp

Övrigt farligt avfall

Farligt avfall är en gemensam benämning på avfall som på grund av sina egenskaper utgör en risk eller fara för hälsan eller miljön. Farligt avfall får inte blandas med annat avfall och får inte transporteras på allmän väg utan tillstånd eller anmälan.

Avfallsförordningen innehåller en förteckning över vilka avfall som klassificeras som farligt avfall.

Egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt är:

 • Explosivt
 • Oxiderande
 • Brandfarligt
 • Irriterande
 • Hälsoskadligt
 • Giftigt
 • Cancerframkallande
 • Allergiframkallande
 • Frätande
 • Smittförande
 • Fosterskadande
 • Mutagent
 • Ekotoxiskt

Lämnas till

Tänk på

Sysav tar inte emot explosiva och/eller radioaktiva avfallsslag, ammunition eller tryckkärl.

 • Explosiva varor eller ammunition - kontakta polisen.
 • Radioaktiva varor - kontakta SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten.
 • Tryckkärl - återlämnas till tillverkare/återförsäljare.
Pris

För aktuellt pris kontakta kundservice på 040-635 18 00.

Vad händer sen?
Avfallets innehåll avgör behandlingsmetoden

Först när avfallets innehåll är känt kan man avgöra hur avfallet ska behandlas för att tas omhand på bästa möjliga sätt.