Avfallstyp

Brännbart med upp till 50 % fossilt innehåll

Brännbart avfall ska enligt Avfallsförordningen sorteras ut från övrigt avfall samt förvaras och transporteras skiljt från övrigt avfall.

Exempelvis blandningar av mattor (kork, linoleum med mera), golvpapp, plastfolie, cellplast, frigolit, trä, våt och smutsig wellpapp eller kartong.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt1103 Brännbart med upp till 50 vol-% fossilt innehåll
Mt0901 ÅVC-F Brännbart avfall med upp till 50 vol-% fossilt innehåll (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Får ej innehålla
 • Ammunition

 • Asbesthaltigt avfall och fasadbeklädnad utan asbest. Om leveransen av brännbart avfall innehåller asbesthaltigt avfall eller fasadbeklädnad utan asbest som t.ex. Minerit måste avfallet deponeras. Avfallskarakterisering krävs. Kontakta Sysavs kundservice för information.

 • Dammande och/eller pulverformigt avfall. Kontakta Sysavs kundservice för denna typ av avfall.

 • Däck, med eller utan fälg

 • Elkablar eller annat elavfall

 • Explosiva och brandfarliga varor

 • Flytande avfall

 • Gips

 • Hö eller halm

 • Icke nedbrytbara material (t ex betong och sten) 

 • Impregnerat trä. Om leveransen innehåller impregnerat trä klassas hela mängden som detta.

 • Kliniskt avfall

 • Matavfall

 • Mer än 50 volymprocent avfall med fossilt ursprung, till exempel plast, gummi och takpapp

 • Mineralull

 • Oljefat, plåtkärl och annat skrot

 • Radioaktiva varor

 • Rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk. Kontakta Sysavs kundservice för denna typ av avfall.

 • Tryckkärl

 • Övrigt farligt avfall

Leveranskrav

Av drifttekniska och säkerhetsmässiga skäl gäller följande begränsningar för allt brännbart avfall:

 • Enheter får inte vara större än 0,3 x 0,3 x 1,0 meter. För större enheter, kontakta Sysavs kundservice.

 • Remsor av plast och tyg får vara max 1 meter breda och 5 meter långa. För längre enheter, kontakta Sysavs kundservice.

 • Hela rullar, t ex av förpackningsmaterial, får vara max 1 m långa och max 20 cm i diameter. För större enheter, kontakta Sysavs kundservice.

 • Smått avfall är svårt att hantera i avfallsförbränningsbunkern, finkornigt/dammande brännbart avfall ska därför paketeras. Nermalt/krossat avfall får inte vara så pass finfördelat att det inte går att identifiera. Kontakta Sysavs kundservice om avfallet inte går att paketera.

Övriga leveranskrav

 • Behållare ska vara dropptorra och alla korkar och pluggar ska vara avtagna.

 • Balat material måste lösas upp.

 • Plastkärl som är 25 liter och större ska vara delade minst två gånger.

Tänk på

Om det brännbara avfallet innehåller livsmedel ska det vägas in som Brännbart med livsmedel.

Takpapp som innehåller PAH, polyaromatiska kolväten, kan vara farligt avfall. Kontakta Sysavs kundservice för information.

Vissa avfallsleveranser tas enbart emot efter överenskommelse med Sysavs kundservice:

 • Avfall som innehåller PVC.

 • Avfallsleveranser som innehåller blött eller fryst avfall.

 • Dammande och/eller pulverformigt avfall.

 • Rullar som överstiger måttangivelserna.

Eventuella saneringskostnader står avfallsleverantören för.

Pris

Se aktuell prislista

Tips

En del avfall som är brännbart går att materialåtervinna om det är tillräckligt rent och enhetligt, till exempel pappersavfall och plastavfall. 

Efterfrågan på begagnat byggnadsmaterial ökar. Fönsterbå­gar, dörrar och takstolar är några exempel på byggnadsmaterial som kan användas på nytt istället för att bli avfall. Se Malmö Återbyggdepå.

Vad händer sen?
Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk.