Avfallstyp

Trädgårdsavfall till sortering

Park- och trädgårdsavfall som är blandat med jord, stubbar, rotvältor samt grenar och stammar grövre än 0,6 m i diameter eller längre än 4,5 m. Avfallet får endast bestå av organiskt material.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0035 Trädgårdsavfall till sortering

Får ej innehålla
  • Betong
  • Sten
  • Krukor
  • Trädgårdsmöbler
  • Smittad växtlighet, t.ex. buxbom
  • Invasiva främmande arter
  • Andra ej önskvärda arter så som t.ex. parkslide
  • Annat avfall
Pris

Se aktuell prislista.

Vad händer sen?
Sortering / förbehandling

Sortering innebär att blandat avfall delas upp i fraktioner för olika behandling såsom förbränning, deponering och materialåtervinning. Det blandade avfallet tippas på någon av Sysavs sorteringsplattor och sorteras maskinellt. Förbehandling kan exempelvis vara att brännbart material som är för stort för att kunna tillföras vårt avfallskraftvärmeverk direkt krossas till mindre bitar.