Så jobbar Sysav med de globala målen

På Sysav tar vi ständigt hänsyn till olika aspekter av hållbarhet när vi fattar beslut. I det arbetet utgår vi bland annat från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

De globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Tillsammans ska världens länder genomföra en samhällsförändring som leder till att uppnå de globala målen. Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelse som någonsin har slutits för en hållbar utveckling och den har direkt effekt på Sysavs arbete.

Sysavs uppdrag (tex avfallshantering, energiåtervinning) är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030. En analys har gjorts för att identifiera inom vilka mål som Sysav har störst möjligheter att påverka för att förbättra förutsättningarna för en global hållbar utveckling och för att uppnå vår vision att vara med och skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. Det är framför allt inom sex av de 17 Agenda 2030-målen som verksamheten har en betydande påverkan och där vi kan göra en stor skillnad.

Begreppet hållbar resurshantering sammanfattar Sysavs verksamhet och innebär i klartext att företaget omhändertar och förädlar avfall för att ta till vara på och återföra värdefulla resurser tillbaka till samhället och samtidigt avgifta kretsloppet. Parallellt arbetar företaget med att förmedla kunskap och skapa insikt om hållbar produktion och konsumtion.

Sysav arbetar aktivt med 6 mål

Sysav har identifierat fem mål som har koppling till de områden där Sysav har störst påverkan. Nedan följer några exempel på aktiviteter och deras koppling till de valda målen.

De sex globala mål som Sysav satt fokus på för att förverkliga sin vision är:

 • Mål 7 Hållbar energi för alla
 • Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 11 Hållbara städer och samhällen
 • Mål 12 Hållbar konsumtion
 • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
 • Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Mål 7 Hållbar energi för alla

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen

Sysav bidrar genom att:

 • utvinna energi i form av fjärrvärme och el från avfall som inte kan eller bör tas omhand på annat sätt.

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn

Sysav bidrar genom att:

 • delta i FoU-samarbeten kring hållbar produktion, konsumtion och resurseffektivitet.
 • investera i ny teknik och anläggningar för att bättre kunna behandla avfall och omvandla till resurser.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

11.6 Minska städers miljöpåverkan

Sysav bidrar genom att:

 • förbättra avfallshanteringen genom att underlätta sortering, effektivt och ansvarsfullt omhändertagande, innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras till samhället/kretsloppet.
 • driva arbetet med en Kretsloppsplan som tio av våra ägarkommuner antagit.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

12.3 Halvera matsvinnet i världen
12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
12.5 Minska mängden avfall markant
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Sysav bidrar genom att:

 • skapa insikt kring matsvinn, avfallsminimering och sortering. Vi arbetar med kommunikation och utbildning om hållbar produktion och konsumtion.
 • avgifta kretsloppet med hjälp av information, insamling och i vår verksamhet, där vi på olika sätt tar bort det som inte ska cirkuleras tillbaka.
 • förbättra avfallshanteringen genom att underlätta sortering, effektivt och ansvarsfullt omhändertagande och innovativ förädling för att värdefulla resurser ska kunna återföras.
 • lägga stor vikt vid att informera kunder om avfallshantering. I vår verksamhet använder vi olika metoder som tar bort sådant som inte ska cirkuleras tillbaka.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

Sysav bidrar genom att:

 • arbeta tillsammans med lokala och nationella myndigheter för att utveckla och implementera politik och lagstiftning som stödjer hållbar avfallshantering och cirkulär ekonomi, inklusive remisser och policys för minskning av avfall, återanvändning och återvinning.
 • arbeta för att öka allmänhetens medvetenhet och förståelse för hur hållbar produktion och konsumtion samt avfallshantering påverkar klimatförändringarna.
 • investera i forskning och utveckling av nya tekniker för avfallshantering bidrar Sysav till att hitta nya, mer hållbara sätt att hantera avfall och minska klimatpåverkande utsläpp. Ett exempel är det långsiktiga arbetet med att införa koldioxidlagring vid Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö.

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

17.16 Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling
17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap

Sysav bidrar genom att:

 • delta i samarbetsprojekt med privata och offentliga aktörer och ideella föreningar med fokus på hållbar produktion och konsumtion, minskning av spill/avfall, bättre resurshushållning, effektivare avfallshantering etcetera. 

Hjälpte denna sidan dig?