Avfallstyp

Lättbetong

Lättbetong är ett cementbaserat byggnadsmaterial med flera benämningar beroende på tillverkningsmetod och materialsammansättning, t ex Leca, Siporex och blåbetong.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0013 Lättbetong

Får ej innehålla
  • Farligt avfall, t ex pcb-haltiga fogmaterial
  • Lättbetongslipdamm, kontakta kundservice
  • Andra avfall
Leveranskrav

Lättbetong och armerad lättbetong ska sorteras ut från övrigt inert avfall. Armeringsjärn får inte sticka ut mer än 200 millimeter.

Pris

Se aktuell prislista.

Vad händer sen?
Materialåtervinning jord, sten, tegel och betong

Materialet krossas och siktas och återanvänds som fyllnadsmaterial för till exempel vägbyggen eller som konstruktionsmaterial. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas deponeras.