Avfallstyp

Aska

Efter en förbränningsprocess kvarstår restprodukter som:

 • Bottenaska
 • Aska från rökgasrening

Lämnas till

Leveranskrav

För att Sysav ska kunna utreda mottagningsmöjlighet krävs analys från ackrediterat laboratorium.

Följande parametrar ska finnas med i analysen:

 • TOC (totalt organisk kol) % Ts

 • Arsenik (As) mg/kg Ts

 • Barium (Ba) mg/kg Ts

 • Kadmium (Cd) mg/kg Ts

 • Kobolt (Co) mg/kg Ts

 • Krom (Cr) mg/kg Ts

 • Koppar (Cu) mg/kg Ts

 • Kvicksilver (Hg) mg/kg Ts

 • Nickel (Ni) mg/kg Ts

 • Bly (Pb) mg/kg Ts

 • Vanadin (V) mg/kg Ts

 • Zink (Zn) mg/kg Ts

 • Cesium-137(Cs137) Bq/kg Ts

Klassas askan som farligt avfall krävs dessutom provning av utlakning.

Om det blir aktuellt med deponering krävs även avfallskarakterisering. Läs mer om avfallskarakterisering och deponiavfall.

OBS! Askan får inte vara varm när den levereras till Sysav. Om det finns risk att askan dammar vid tippning ska den vara emballerad i t.ex. storsäck.

Pris

För aktuellt pris, kontakta Sysavs kundservice.

Vad händer sen?
Avfallets innehåll avgör behandlingsmetoden

Först när avfallets innehåll är känt kan man avgöra hur avfallet ska behandlas för att tas omhand på bästa möjliga sätt.