Avfallstyp

Asfalt

PAH-halten i asfalten avgör hur den tas omhand. Sysav tar emot asfalt med PAH-halt under 300 mg/kg till materialåtervinning.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0074 Asfalt ej FA
Mt0972 ÅVC-F Inert material (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Får ej innehålla
  • Asfalt med PAH-halt över 300 mg/kg eller andra ämnen som gör att avfallet klassas som farligt

  • Andra avfall

Tänk på

Att Sysav även tar emot asfalt med mer än 300 mg/kg PAH. Kontakta Sysavs kundservice för mer information. 

Pris

Se aktuell prislista