Livsmedelsavfall som blir till biogas och biogödsel är två produkter som passar väl in i kretsloppssamhället.

Genom biologisk behandling kan vi återföra näringsämnen till jordbruket och förse bilisterna med ett miljövänligt alternativ i form av biogas.

Sysav tar emot livsmedelsavfall

Livsmedelsindustri och grossister kan vända sig direkt till oss för rådgivning och avlämning, medan restauranger, storkök och butiker i första hand bör ha kontakt med den egna kommunen.

Industri/grossist

Sysav tar emot livsmedelsavfall från industri och grossister. Eftersom avfallet förbehandlas kan vi även ta emot sådant som är förpackat.

Enligt Sveriges nationella mål ska allt matavfall från livsmedelsindustrin behandlas biologiskt sedan 2010. Det är viktigt att avfall som Sysav tar emot är rätt sorterat för det ska kunna återvinnas på rätt sätt.

Tjänsten Sysav®Bioretur

I tjänsten Sysav®Bioretur erbjuds kunskap och rådgivning i frågor som rör avfall från livsmedelsindustrier och grossister. Till Sysav®Bioreturs rådgivare kan företag vända sig med frågor kring exempelvis sortering, insamling, leveransvillkor och kvalitetssäkring samt mottagning och behandling av livsmedelsavfallet. I tjänsten ingår också statistik över lämnade avfallsmängder.

Förbehandling i Sysavs anläggning

Sysav har en anläggning för mottagning och förbehandling av mat- och livsmedelsavfall. Tidsbokning krävs för leverans av Fast förpackat livsmedel på pall. Kontakta Sysavs rådgivare eller kundtjänst.

Sysav kan behandla

  •  Pumpbart livsmedelsavfall
  • Livsmedelsavfall med eller utan konsumentförpackning
  • Livsmedelsavfall på pall
  • Fettavskiljarslam
  • Fast förpackat livsmedel på pall

Separat invägning för flytande förpackat livsmedel på pall och fast förpackat livsmedel på pall.

Restaurang/storkök

Matavfall från restauranger och storkök kan behandlas biologiskt. På så sätt tas alla näringsämnen om hand och ingen mat behöver gå förlorad.

Flera sydskånska kommuner erbjuder idag separat insamling av matavfall från restauranger och storkök. Avfallet tas emot av Sysav och behandlas biologiskt. På så sätt kan näringen i matavfallet återföras till jordbruket i form av biogödsel och i processen kan biogas utvinnas som bland annat kan användas som fordonsbränsle.

Enkla insamlingssystem

Vilket insamlingssystem som fungerar bäst beror bland annat på kökets storlek. I en mindre restaurang kan det vara lämpligt att lägga matavfallet i papperspåsar som står i en praktisk hållare på hjul. Påsen läggs sedan i ett separat sopkärl. För ett storkök kan en avfallskvarn vara ett praktiskt och ur arbetsmiljöperspektiv bra alternativ, även om det innebär en viss investeringskostnad.

Kommunerna samlar in

Det är kommunerna som ansvarar för insamlingen av avfall från restauranger och storkök. Enligt ett nationellt mål ska 50 procent av allt matavfall från restauranger och storkök samlas in och behandlas biologiskt senast 2018. Kontakta din kommun för att ta reda på hur du enklast sorterar ut matavfall.

Butik

Matavfall från butiker kan behandlas biologiskt. På så sätt tas alla näringsämnen om hand och ingen mat behöver gå förlorad. Även varor förpackade i pappers- och plastförpackningar kan tack vare en effektiv förbehandling behandlas biologiskt.

Kärl eller container

Insamlingen av matavfall kan till exempel ske i sopkärl eller täckta containrar, beroende på butikens storlek och vilka regler som gäller i kommunen.

Kommunerna samlar in

Det är kommunerna som ansvarar för insamlingen av avfall från butiker. Enligt ett nationellt mål ska 50 procent av allt matavfall från butiker samlas in och behandlas biologiskt senast 2018. Kontakta din kommun för att ta reda på hur du enklast sorterar ut matavfall.

Livsmedel från stora butiker

Det livsmedelsavfall som inte lämnas via kommunen tas emot och förbehandlas direkt vid Sysav förbehandlinganläggning i Malmö. Det kan till exempel handla om matavfall från köpcentra eller livsmedelsbutiker. Läs mer i vår sorteringsguide.