Hållbar utveckling i Läroplanen

Lgr22 är en vägledande läroplan som syftar till att forma och utveckla den svenska skolans innehåll och uppbyggnad. En viktig aspekt som har integrerats i Lgr22 är vikten av hållbar utveckling och dess roll i att forma framtidens samhälle. 

 

Hållbar utveckling ses som en central del av utbildningen, där målet är att ge eleverna de kunskaper och verktyg som krävs för att förstå och möta de utmaningar som vår planet står inför.

Enligt Lgr22 är hållbar utveckling inte bara en separat del av undervisningen, utan bör genomsyra hela läroplanen och integreras i olika ämnen och moment.

 

Genom att intregrera hållbar utveckling i all undervisning ges eleverna möjlighet att utveckla en stark medvetenhet om vikten av att ta ansvar för miljön, samhället och varandra. Enligt Lgr22 främjas en holistisk förståelse för ekologiska, sociala och ekonomiska frågor, och det uppmuntras till en kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga.

 

Om koppling till Lgr22

Våra färdiga lektionsplaneringar och lärarhandledningar knyter an till läroplanen Lgr22 och till de globala målen. Lektonsplaneringarna är framtagna av Sysavs miljöpedagoger, i samverkan med flera pedagoger som bidragit till att faktagranska och testa materialen.

De huvudsakliga mål i läroplanen som Sysavs material kopplar an till är:

Skolans mål är att varje elev:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

 

Inför varje lektionsplanering beskrivs vilka ämnen som materialen bidrar till att uppnå läroplanens mål inom.