Avfallstyp

Fogskumaerosoler

Fogsskumsaerosoler avser sprayburkar med lim eller fogmassa innehållande isocyanater i aerosolform. Isocyanater är hälsoskadliga och därmed farligt avfall. 

Vanligen klassas aerosoler som farligt gods och ska därför förpackas, märkas och transporteras enligt ADR-S, det svenska regelverket för transport av farligt gods.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt3372 Fogsskumsaerosoler

Får ej innehålla
  • Sprayburkar med bekämpningsmedel

  • Andra sprayburkar

  • Andra avfall

Leveranskrav

Fogsskumsaerosoler är brandfarliga och ska hanteras enligt gällande bestämmelser för brandfarlig vara. I många fall är det även farligt gods vilket dessutom ställer krav på transporten.

Se leveransvillkor för avlämning/hämtning av farligt avfall.

Pris

För aktuellt pris, kontakta Sysavs kundservice.

Vad händer sen?
Högtemperaturförbränning

Avfallet tas emot för mellanlagring innan transport till extern behandling. Vid behandlingen separeras metall och innehåll. Metallen materialåtervinns medan innehållet genomgår högtemperaturförbränning.