Gå till innehållet
 

Brännbart med livsmedel med upp till 50 vol-% fossilt innehåll

Brännbart avfall som innehåller mindre mängder fast livsmedel eller fast djurfoder tas emot som Brännbart med livsmedel.

Avfallsprodukt

Mt0006 Brännbart med livsmedel med upp till 50 vol-% fossilt innehåll

Tänk på...

Vissa avfallsleveranser tas enbart emot efter överenskommelse med kundservice:

 • Avfallsleveranser som innehåller enbart eller till mer än hälften plast, takpapp eller gummi.
 • Avfall som innehåller PVC.
 • Avfallsleveranser som innehåller blött eller fryst avfall.
 • Dammande och/eller pulverformigt avfall.
 • Rullar som överstiger måttangivelserna.

Eventuella saneringskostnader står avfallsleverantören för.

Exempel

Brännbart avfall som innehåller mindre mängder fast livsmedelsavfall som det ej varit möjligt att sortera ut.

Får ej innehålla

 • Ammunition
 • Asbesthaltigt avfall och fasadbeklädnad utan asbest. Om leveransen av brännbart avfall innehåller asbesthaltigt avfall eller fasadbeklädnad utan asbest som t ex Minerit måste avfallet deponeras. Avfallskarakterisering krävs. Kontakta Kundservice för information.
 • Dammande och/eller pulverformigt avfall. Kontakta Kundservice för denna typ av avfall.
 • Däck, med eller utan fälg
 • Elkablar eller annat elavfall
 • Explosiva och brandfarliga varor
 • Flytande avfall
 • Gips
 • Hö eller halm
 • Icke nedbrytbara material (t ex betong och sten) 
 • Impregnerat trä. Om leveransen innehåller impregnerat trä klassas hela mängden som detta.
 • Kliniskt avfall
 • Matavfall
 • Mer än 50 volymprocent avfall med fossilt ursprung, till exempel plast, gummi och takpapp
 • Mineralull
 • Oljefat, plåtkärl och annat skrot
 • Radioaktiva varor
 • Rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk. Kontakta Kundservice för denna typ av avfall.
 • Tryckkärl
 • Övrigt farligt avfall

Tips

En del avfall som är brännbart går att materialåtervinna om det är tillräckligt rent och enhetligt, till exempel livsmedelsavfall, pappersavfall och plastavfall. 

Leveranskrav

 • Vid innehåll av animaliska biprodukter ska handelsdokument lämnas till vågpersonalen vid invägning.
 • Behållare ska vara dropptorra och alla korkar och pluggar ska vara avtagna.
 • Balat material måste lösas upp.
 • Plastkärl som är 25 liter och större ska vara delade minst två gånger.
 • Avfallet måste transporteras i fordon med tippfunktion.

Måttangivelser

Av drifttekniska och säkerhetsmässiga skäl gäller följande begränsningar för allt brännbart avfall: 

 • Enheter får inte vara större än 0,3 x 0,3 x 1,0 meter. För större enheter, kontakta kundservice.
 • Remsor av plast och tyg får vara max 1 meter breda och 5 meter långa. För längre enheter, kontakta kundservice.
 • Hela rullar, t ex av förpackningsmaterial, får vara max 1 m långa och max 20 cm i diameter. För större enheter, kontakta kundservice.
 • Smått avfall är svårt att hantera i avfallsförbränningsbunkern, finkornigt/dammande brännbart avfall ska därför paketeras. Nermalt/krossat avfall får inte vara så pass finfördelat att det inte går att identifiera. Kontakta kundservice om avfallet inte går att paketera.

Pris

Se aktuell prislista.

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Sysav avfallskraftsvärmeverk 

Vad händer sen?

Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk. 

Brännbart med livsmedel med upp till 50 vol-% fossilt innehåll tillhör Brännbart avfall

Tänk på...

Vissa avfallsleveranser tas enbart emot efter överenskommelse med kundservice:

 • Avfallsleveranser som innehåller enbart eller till mer än hälften plast, takpapp eller gummi.
 • Avfall som innehåller PVC.
 • Avfallsleveranser som innehåller blött eller fryst avfall.
 • Dammande och/eller pulverformigt avfall.
 • Rullar som överstiger måttangivelserna.

Eventuella saneringskostnader står avfallsleverantören för.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.