Gå till innehållet
 

Aska

Efter en förbränningsprocess kvarstår restprodukter som:

 • Bottenaska
 • Aska från rökgasrening

Leveranskrav

För att Sysav ska kunna utreda mottagningsmöjlighet krävs analys från ackrediterat laboratorium.

Följande parametrar ska finnas med i analysen:

 • TOC (totalt organisk kol) % Ts
 • Arsenik (As) mg/kg Ts
 • Barium (Ba) mg/kg Ts
 • Kadmium (Cd) mg/kg Ts
 • Kobolt (Co) mg/kg Ts
 • Krom (Cr) mg/kg Ts
 • Koppar (Cu) mg/kg Ts
 • Kvicksilver (Hg) mg/kg Ts
 • Nickel (Ni) mg/kg Ts
 • Bly (Pb) mg/kg Ts
 • Vanadin (V) mg/kg Ts
 • Zink (Zn) mg/kg Ts
 • Cesium-137(Cs137) Bq/kg Ts

Klassas askan som farligt avfall krävs dessutom provning av utlakning.

Om det blir aktuellt med deponering krävs även avfallskarakterisering. Läs mer om avfallskarakterisering och deponiavfall.

OBS! Askan får inte vara varm när den levereras till Sysav. Om det finns risk att askan dammar vid tippning ska den vara emballerad i t.ex. storsäck.

Pris

För aktuellt pris, kontakta kundservice på 040-635 18 00 eller e-post kundservice@sysav.se.

Lämnas till

Kontakta kundservice

Detta avfall måste tas hand om på ett speciellt sätt. Kontakta vår kundservice för att få hjälp med ditt avfall. 
Öppettider och kontaktuppgifter kundservice företag

Vad händer sen?

Avfallets innehåll avgör behandlingsmetoden

Först när avfallets innehåll är känt kan man avgöra hur avfallet ska behandlas för att tas omhand på bästa möjliga sätt.

Aska tillhör Övriga avfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.