Gå till innehållet
 

Asbesthaltigt avfall (<10% brännbart)

Asbest är ett hälsofarligt material som oskadliggörs genom deponering. 

Asbesthaltigt avfall som innehåller mindre än 10 vikt-% TOC eller 10 volym-% brännbart avfall tas emot till deponi.

Avfallsprodukt

Mt0012 Asbesthaltigt emballerat avfall

Tänk på...

Asbesthaltiga avfall ska om möjligt sorteras bort från övrigt avfall. Brännbara material ska i möjligaste mån undvikas från deponering. Om detta inte är möjligt, se istället Asbestkontaminerat avfall.

Levereras det asbesthaltiga avfallet på pall eller i storsäck kan Sysav erbjuda hjälp med lossning mot en hanteringsavgift. Finns önskemål om detta ska vågpersonal meddelas i samband med invägning.

 

Exempel

  • Eternit
  • Rör med asbestisolering
  • Kassaskåp med asbest 

Får ej innehålla

Andra ämnen som utgör farligt avfall. Kontakta då kemist på avdelningen för Farligt Avfall.

Leveranskrav

Asbesthaltigt avfall ska levereras inplastat för att undvika damm. 

Avfallskarakterisering krävs för mottagning. Läs mer om avfallskarakterisering och deponiavfall.

Kontakta gärna kundservice för mer information.

Pris

Se aktuell prislista.

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Vad händer sen?

Deponering

Endast avfall som inte kan behandlas på annat sätt får i vissa fall läggas på deponi. Sysavs mål, liksom hela EU´s är minsta möjliga mängd avfall till deponering. Sverige har sedan flera år en avfallsskatt på avfall som deponeras.

Lagstiftningen ställer krav på avfallets innehåll och egenskaper för att få deponeras. Det är t ex förbud på att deponera, brännbart, organiskt och flytande avfall. För att kunna bedöma om avfallet får deponeras, måste avfallsproducenten deklarera avfallets innehåll. Det innebär att en blankett, s k Avfallskarakterisering ska fyllas i och bedömas av Sysav innan avfallet anländer till anläggningen.

Sysav har för närvarande två avfallsanläggningar där avfall tas emot för deponering. Dessa är Spillepeng i Malmö och Hedeskoga vid Ystad, som båda tar emot icke farligt avfall till deponi. På Spillepeng finns även en deponi för farligt avfall medan Hedeskoga endast har en deponi för icke farligt avfall. Asbest får dock läggas på denna deponi.

En miljömässigt säker deponeringsteknik tillämpas på båda avfallsanläggningarna med indelning i celler. Cellindelningen möjliggör insamling av lakvatten och annan hantering som är anpassad till det specifika avfallsslaget.

Deponering av asbesthaltigt avfall

Asbesthaltigt avfall är en typ av farligt avfall som inte går att material- eller energiåtervinna. Detta deponeras därför på ett säkert sätt på någon av Sysavs två deponier. Efter att materialet deponerats täcks det med massor (till exempel jord och sten) för att undvika att de hälsofarliga asbestfibrerna sprids.

Asbesthaltigt avfall (<10% brännbart) tillhör Asbesthaltigt avfall

Tänk på...

Asbesthaltiga avfall ska om möjligt sorteras bort från övrigt avfall. Brännbara material ska i möjligaste mån undvikas från deponering. Om detta inte är möjligt, se istället Asbestkontaminerat avfall.

Levereras det asbesthaltiga avfallet på pall eller i storsäck kan Sysav erbjuda hjälp med lossning mot en hanteringsavgift. Finns önskemål om detta ska vågpersonal meddelas i samband med invägning.

 

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.