Gå till innehållet
fakta 470x290.png

Fakta om Sysav

Ta del av fakta, våra broschyrer, årsredovisningar och annat informationsmaterial. Siffrorna är från 2022.

Värdekedjan - Sysavs kärnverksamhet

UNDER 2022 OMHÄNDERTOG VI:

 • 821 080 ton avfall
 • Av detta var 66 196 ton matavfall
 • Farligt avfall uppgick till 71 121 ton
 • Återvinningscentralerna tog emot 165 654 ton avfall

UNDER 2022 FÖRÄDLADE OCH ÅTERFÖRDE VI:

 • 98 procent av det sorterade avfallet återvanns som material och energi
 • 2 procent deponerades för säker förvaring
 • Sysavs energiåtervinning bidrog med 65 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv
 • 66 196 ton matavfall samlades in, vilket omvandlades till slurry som blev till biogas och biogödsel.
Tillbaka till toppenUpp

Detta gör Sysav

Sysav står för Sydskånes avfallsaktiebolag och ägs av 14 skånska kommuner. Kommunerna är Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. 

I samverkan med ägarkommunerna ansvarar Sysav för att avfallet från regionens hushåll tas om hand, återvinns och behandlas på bästa sätt. Genom dotterbolaget Sysav Industri AB hanteras också avfall från företag samt andra regioner och länder. Det andra dotterbolaget Sysav Utveckling AB, arbetar med forskning och utveckling. 

Insamling och transport av avfallet till våra anläggningar sköts oss själva, ägarkommuner och entreprenörer. 
Efter en upphandling som genomfördes under 2016, har Sysav från och med 2017 till och med 2025 tagit över insamlingen av hushållsavfall i tre av ägarkommunerna: Lomma, Svedala och Kävlinge.

I korthet:

 • Tar emot och sorterar grovavfall och farligt avfall från hushåll och småföretag på 16 återvinningscentraler.
 • Bearbetar matavfall till en tjockflytande vätska som sedan används för att göra biogas och biogödsel.
 • Gör el och fjärrvärme av brännbart avfall i ett avfallskraftvärmeverk med fyra pannor.
 • Tar emot farligt avfall och ser till att det tas omhand på ett sätt som är säkert för människa och miljö.
 • Driver fyra avfallsanläggningar och en omlastningsstation, där avfall bearbetas, sorteras, komposteras, omlastas, lagras och, i vissa fall, deponeras.
 • Erbjuder rådgivning och kundanpassade tjänster till företag och verksamheter.
 • Erbjuder ägarkommunerna stöd och samordning av den regionala avfallshanteringen.
 • Framställer grönkompost och säljer olika jordprodukter.
 • I Kävlinge, Lomma och Svedala kommun sköter Sysav sophämtningen.
Tillbaka till toppenUpp

Resultat och omsättning 2022

 • Omsättningen för koncernen var 1302 292 tkr
 • Omsättningen för moderbolaget 622 601 tkr
Tillbaka till toppenUpp

Återvinning 2022

 • Sysavkoncernen tog totalt emot 821 080 ton avfall.
 • Endast 2 procent av avfallet deponerades, 98 procent återvanns som material och energi.
Tillbaka till toppenUpp

Produktion av energi 2022

 • Levererad fjärrvärme 1 421 GWh
 • Levererad el 200 GWh
Tillbaka till toppenUpp

Matavfall 2022

 • 66 196 ton matavfall samlades in, vilket omvandlades till slurry som blev till biogas och biogödsel.
Tillbaka till toppenUpp

Farligt Avfall 2022

23,4 ton farligt avfall samlades in via "Samlaren" - skåp där hushållen kan lämna batterier, lampor och allehanda småelektronik.

Totalt tog koncernen emot 71 121 ton farligt avfall.

Tillbaka till toppenUpp

Kunder, anställda och besökare 2022

Återvinningscentralerna

 • Antalet besök på återvinningscentralerna var 1 766 565.

Antal anställda

 • 348

Studiebesök

 • Sysavs studiebesöksverksamhet var under början av året stängd på grund av pandemin. Sedan öppningen i mars har det varit ett högt tryck av förfrågningar. Trots pandemi och en försiktighet i storlek på besöksgrupper under våren, har drygt 6000 personer kunnat ta del av fysiska och digitala studiebesök och föreläsningar.
Tillbaka till toppenUpp

Sysavs affärsidé 

Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom hållbar resurs- och avfallshantering.

Vision 

Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Kärnvärden

Kvalitet, trygghet, service

Vill du veta mer?

Vill du få fördjupad kunskap om hur det fungerar på en avfallsanläggning eller hur avfall blir till el och värme?