Rättigheter

Här hittar du information om dina rättigheter.

Du har rätt till att få ett registerutdrag med dina personuppgifter. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras. 

I de fall vi har bett om ditt samtycke till att använda dina personuppgifter har du rätt att när som helst ångra dig och återkalla ditt samtycke för fortsatt behandling. Kontakta kundservice om du vill återkalla ditt samtycke.  

Du har rätt att när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick, både digitala och i pappersformat. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det digitala utskicket eller kontakta kundservice.

För en del behandlingar har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig denna bedömning.

Om det visar sig vid en intresseavvägning att våra berättigade skäl för den aktuella behandlingen väger tyngre än ditt integritetsintresse får vi fortsätta att behandla dina personuppgifter, trots att du motsatt dig behandlingen. Kan vi inte visa detta kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter. 

Du kan under vissa omständigheter ha rätt att få dina uppgifter raderade. Det kan t.ex. röra sig om fall då det inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna eller om du har avsagt dig direktreklam. I de fall vi behöver uppgifterna för att t.ex. kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem. 

Du har även rätt att begära att en behandling av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. motsätter vårt berättigade intresse att utföra en behandling. Det kan emellertid innebära att vi under den tid behandlingen begränsas inte kan utföra våra eventuella skyldigheter vi har gentemot dig. 

Du har rätt att få de personuppgifter som du själv gett oss flyttade (dataportalitet). Sådana uppgifter kan t.ex. vara om du lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av dataportalitet. För att se vilka dessa uppgifter är har du rätt att få en kopia på sådana personuppgifter du tillhandahållit oss samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. 

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida. 

Kontakt

Du kan kontakta oss om du har frågor eller är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vänligen inkom skriftligen med dina klagomål till Sysavs datasskyddsombud, epostadress: dataskyddsombud@sysav.se eller på följande adress: Sysav, Att: Dataskyddsombudet, Box 503 44, 202 13 Malmö.

Vi strävar efter att lösa eventuella klagomål men om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt ärende kan du kontakta tillsynsmyndigheten med dina klagomål till Integritetskyddsmyndigheten www.imy.se