Gå till innehållet

Så sorterar du plast och plastförpackningar

Det finns många olika typer av plast och plastförpackningar som alla ska sorteras ut för att kunna återvinnas. Lär dig mer om plaståtervinning så blir det lätt att lämna förpackningarna rätt.

Att återvinna plast är bra för miljön, men det är inte alltid lätt att veta hur den ska sorteras. En del av plastförpackningarna hamnar i restavfallet, där de bränns istället för att återvinnas. Lär dig mer om plast och plastförpackningar, så att vi kan hjälpas åt att återvinna och återanvända mer plast.

Plast - förnybar, fossilbaserad och komposterbar

inplastade_gronsaker.jpg Vad är plast?
plastflaskor_atervinning.jpg Vad betyder återvunnen plast?
biobaserade_plastbestick.jpg Vad menas med biobaserad plast?
frukt_i_komposterbar_plastpase.jpg Vad är komposterbar plast?

Vad är plast?

Plast består av många små byggstenar (atomer och molekyler) till långa kedjor. Kedjorna kallas för polymerer. Materialen kan byggas ihop av olika typer av byggstenar och plast är därför ett samlingsnamn för flera olika material Plast är alltså inte ett material utan flera olika som ska hanteras på olika sätt vid återvinning.

3 tips för att plastbanta!

 • Det mest effektiva sättet att minska klimatpåverkan från plast är att undvika att köpa nya plastprodukter. Det bästa avfallet är helt enkelt det som aldrig uppstår. Ta till exempel med en egen kasse till mataffären istället för att köpa en ny.
 • Använd de plastprodukter som du redan har tills de inte längre uppfyller sin funktion. Till exempel kan fryspåsar användas om och om igen.
 • Använd bara plast där det är absolut nödvändigt, välj annars ett annat material om det går. Till exempel kan du byta ut matlådor i plast mot sådana i glas.

Nästan all plast tillverkas av fossil råvara

Plast som är tillverkad av byggstenar från olja eller naturgas (fossil råvara) kallas för fossilbaserad plast. Idag är cirka 99 procent av all plast som tillverkas fossilbaserad plast.

Användningen av fossila råvaror ger konsekvenser oavsett om oljan raffinerats till drivmedel eller använts som råvara i plast. Vid förbränning frigörs bland annat växthusgasen koldioxid som påverkar vårt klimat.

När du återvinner plast rätt, hjälper du till att minska mängden plastförpackningar som går till förbränning. 

Plast är ett bra material

Plast är ett material med många fördelar. Det beror på att själva plasten består en eller flera polymerer och olika typer av tillsatser som gör att plasten kan få vitt skilda egenskaper. Så även om plasten i sig har en miljö- och klimatpåverkan hjälper den oss att minska klimatpåverkan i andra delar av kedjan. 

Plasten gör till exempel stor nytta som förpackning till livsmedel. Den ger bättre hygien, längre hållbarhet, mindre matsvinn och hjälper till att behålla livsmedlets näringsvärde under en längre tid.

Plast är användbart inom flera branscher

Plast är ett lätt material och kan påverka vikter. Att använda plast i bilar och flygplan kan göra dessa lättare. Det gör att mindre bränsle används och att bränsleutsläppen minskar.

Inom vården har plast en mycket hög hygiennivå. Den kan göras mjuk, den bryts inte ner och den accepteras av den mänskliga kroppen. Plaströr för distribution av vatten, avlopp, energi, el, tele och data är ett annat exempel där plastens funktion och egenskaper är överlägset andra material.

inplastade_gronsaker.jpg

Vad betyder återvunnen plast?

Återvunnen plast är plast som till exempel är gjord av sorterade och återvunna plastförpackningar. Ökar användningen av återvunnen plastråvara kan användningen av fossil olja för att tillverka plastprodukter minska. Ju fler plastförpackningar du återvinner som blir ny plast och kan användas till nya plastprodukter, desto mindre olja behöver användas.

Återvunnen plast bättre än nyproducerad

Även om det krävs transporter och processer för att återvinna materialet är det bättre för klimatet att använda återvunnen plast i stället för olja i tillverkningen av nya plastprodukter. Varje plastförpackningar som hamnar i återvinningen och kan användas till ny plast gör nytta för klimatet och vår planet.

plastflaskor_atervinning.jpg

Vad menas med biobaserad plast?

Biobaserad plast eller förnybar plast är två olika namn på en plast som är tillverkad av molekyler från växter och träd. Det kan till exempel vara cellulosa från träd eller majs (förnybar råvara). Biobaserade plaster kan vara tillverkade helt eller delvis av råvaror från naturen, men kan även innehålla fossil råvara.

Liten andel plastprodukter är tillverkade i biobaserad plast

Idag är cirka 1 % av alla plastprodukter i Europa tillverkade av biobaserad plast. På samma sätt som den fossila plasten kan den biobaserade plastens egenskaper styras med hjälp av tillsatser och kemikalier.

Att en plast är biobaserad innebär inte att den är nedbrytbar eller komposterbar.

biobaserade_plastbestick.jpg

Vad är komposterbar plast?

Nedbrytbar eller komposterbar plast kan tillverkas både av förnybar eller fossil råvara. Den komposterbara plasten bryts dock inte ner i naturlig miljö och inte heller i hemkomposten. Inte heller passar komposterbar plast i matvfallet. Komposterbara plaster kräver alltid specifika industriella förhållanden för att brytas ned biologiskt.

Komposterbar plast bryts ner på halva tiden

För att en plastprodukt ska betraktas som komposterbar ska den på sex månader brytas ned till 90 procent i en industriell kompostering, utan att efterlämna skadliga rester.

Om nedbrytbar plast skulle hamna i naturen finfördelas den genom ytterst lite nedbrytning och till största delen genom nötning. Det leder till att mikroplaster frigörs, sprids och förorenar våra vatten och jordar. Precis som all annan plast som lämnas i naturen. Skillnaden är att det tar ungefär hälften så lång tid för nedbrytbar plast att brytas ned, det vill säga ungefär 200 år istället för 400 år. Under all nedbrytning frigörs även koldioxid till atmosfären.

Hjälp till att samla in, sortera och återvinna plast, så att den inte hamnar i naturen.

frukt_i_komposterbar_plastpase.jpg

Vad är en plastförpackning?

plastforpackningar.jpg

Vem ansvarar för återvinningen av plastförpackningar?

I Sverige har vi något som kallas för producentansvar. Det innebär att företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara i vårt land betalar en summa pengar per förpackning. Avgiften bekostar insamlings- och sorteringssystemet för förpackningar. Det är ett styrmedel för att motivera producenter att ta fram förpackningar som är resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Svensk Plaståtervinning erbjuder ett insamlings- och återvinningssystem och på deras uppdrag sköter Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) insamling och återvinning. Det är producenterna av förpackningar som bekostar insamlings- och sorteringssystemet. 

Läs mer om Svensk Plaståtervinning

Läs mer om hur FTI:s återvinningsprocess för plast går till

Exempel på plastförpackningar:

 • Plastbärkassar
 • Plastpåsar
 • Plasttuber
 • Refillpaket
 • Plastfolie
 • Innerpåsar till exempel i müslipaket
 • Plastflaskor
 • Plastburkar
 • Små dunkar och hinkar (sylt)
 • Chipspåsar
 • Frigolit

Läs mer i Sorteringsguiden


Hur återvinns plast och plastförpackningar?

Så här går återvinningen till

Plastförpackningar från återvinningsstationerna och andra insamlingssystem, packas i balar och körs sedan till Motala, där Svensk Plaståtervinnings anläggning finns. Inne på anläggningen rivs balarna upp för att plastförpackningarna ska kunna sorteras en och en.

Alla plastförpackningar skickas sedan i ett flöde där materialet sorteras med hjälp av olika tekniker, för att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas.

Smart teknik sorterar plastförpackningar

En hel del förpackningar hamnar fel vid sortering och för att hitta metallförpackningar används magneter när plastförpackningar återvinns. En stor roterande trumma används för att kunna skilja stort från smått och luftström för att sortera hård- och mjukplast. Förenklat kan man säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av fläktar som blåser bort den lätta mjukplasten.

När du lämnar plast till återvinning är det vikigt att förpackningen är tömd, så den har rätt vikt. Den behöver inte vara diskad!

Förpackningarna skiljs åt med optisk läsare

I nästa steg av plaståtervinning sorteras förpackningarna med hjälp av flera optiska läsare och infrarött ljus. Varje plasttyp måste återvinnas var för sig och läsarna identifiera de olika plastmaterialen. För att sorteringen ska bli så bra som möjligt passerar materialet flera gånger genom läsarna.

De sorterade plastförpackningarna skickas till tvätt och granulerare i Europa som omvandlar förpackningarna till värdefull plastråvara och används sedan till nya produkter, som till exempelvis vattenbehållare eller resväskor.

atervinningskarl_sopsortering.jpg

Varför återvinns så lite plast?

Andelen plastförpackningar som idag blir till nya plastprodukter är cirka 15-20 procent av de plastförpackningar som satts på marknaden av FTI:s anslutna producenter. Det är för lite, och en anledning är plastförpackningar hamnar i soppåsen hemma. Av de plastförpackningar svenska folket lämnar in för återvinning kan ungefär 55 procent sorteras hos Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala och återvinnas.

Flera utmaningar för återvinning av plast

Återvinningen av plast har också flera andra utmaningar. Några är:

 • Den sortering som sker med optiska läsare kan inte läsa av svarta förpackningar och därför kan dessa inte sorteras efter vilken plast de består av.
 • Plast som består av flera olika sorters plast (som inte går att separera) kan inte heller sorteras efter plasttyp.
 • Inom plastindustrin finns inte en tillräckligt stor efterfrågan på återvunna plastsorter.

Varför används olika plaster i samma förpackning?

Orsaken till att olika plaster används i samma förpackning är ibland att andra material inte finns att tillgå. Ett exempel är förpackningar för ost. För att kvaliteten på ost ska bibehållas måste förpackningen andas, vilket innebär att flera olika sorters plast måste användas i en och samma förpackning.

plastflaska_slangs_i_sophink.jpg

Varför behöver plastförpackningar sorteras ut?

Trots att plast ibland är svårt att återvinna, är det viktigt att fortsätta sortera ut alla plastförpackningar. Ju mer vi sorterar desto mer av respektive material finns att tillgå och kan skapa en större efterfrågan.

FTI jobbar för ökad återvinning

FTI jobbar även ständigt för att fler och fler förpackningar ska kunna materialåtervinnas och undersöker kontinuerligt den tekniska utvecklingen inom sorterings- och återvinningsprocesserna.

Förhoppningen är att i framtiden kunna materialåtervinna alla plastförpackningar, men då måste också alla förpackningar sorteras ut.

Varje plastförpackning du återvinner gör stor skillnad för miljön idag, men påverkar också utvecklingen av plaståtervinning i framtiden.

Bara en extra plastförpackning gör stor skillnad

Om alla svenska hushåll återvann en plastförpackning till i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3600 ton. Det motsvarar utsläppen från ca 1200 bensindrivna bilar varje år eller oljeuppvärmning av 675 medelstora villor.

En plastförpackning kan återvinnas många gånger innan den är utsliten.

sorteringskarl_kok.jpg

Hårdplast kan också återvinnas

Det är inte bara plastförpackningar som kan materialåtervinnas. 2020 infördes insamling av hårdplast vid samtliga återvinningscentraler, för att samla in plast som inte är förpackningar. 

På återvinningscentralerna finns det en containern för hårdplast där du slänger föremål som består helt av plast, till exempel plastmöbler, plastlådor, plastpallar, leksaker helt i plast, plastdunkar, blomkrukor av plast.

Sysav testar även utökad insamling på tre av våra återvinningscentraler– för att få renare fraktioner material som det finns garanterade återvinningsmetoder för, och för att kunna analysera övrig plast.

Läs mer: Sysav satsar på ökad insamling och återvinning av plast

tjej_pa_stol_i_hardplast.jpg
atervinningskarl_sopsortering.jpg Så här går återvinningen till
plastflaska_slangs_i_sophink.jpg Varför återvinns så lite plast?
sorteringskarl_kok.jpg Varför behöver plastförpackningar sorteras ut?
tjej_pa_stol_i_hardplast.jpg Hårdplast kan också återvinnas

Plast i naturen

Plast har lång nedbrytningstid

Plastens unika egenskaper som gör den så bra är även det som skapar problemen. Plastens extremt långa hållbarhet är det som gör den överlägsen andra material, men även det som gör att det tar flera hundra år för den att brytas ner om den hamnar i naturen.

När plast hamnar i naturen bryts denna inte ner på grund av dess unika egenskaper att vara materialmässigt hållbar. Plasten kommer brytas ner genom att den sönderdelas av t.ex. väder och vind, där allt mindre och mindre partiklar filas bort. Tilll slut är partiklarna, så kallade mikroplaster, så små att vi inte kan se dem med blotta ögat.

Plast i havet

Majoriteten av skräpet i våra marina miljöer kommer från land. Via till exempel dagvatten, slam och vatten från avloppsreningsverk och luftdepostion följer skräpet med ut i sjöar och hav. Nedskräpning av plast är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i haven.

Mer än en miljon fåglar och hundra tusen däggdjur dör varje år världen över efter att ha fastnat i, eller ätit plast som de hittat i våra hav. Genom djuren kommer plasten till slut även nå oss människor.

Naturskyddsföreningens 8 smarta tips för att minska plast i havet

Det vanligaste skräpet i naturen

Det vanligaste skräpet som innehåller plast är bland annat: cigarettfimpar, förpackningar för snacks, godis, glass och snabbmat samt plastbestick och sugrör.

Mer info:

Håll Sverige Rent - Logotyp


Testa dina kunskaper i vårt Förpacman-test

Förpacmantestet

Nu vet du säkert allt om plastförpackningar!

Har du läst igenom vår sida om plast och plaståtervinning så är du garanterat en stjärna på ämnet. Så varför inte testa dina kunskaper i vårt frågesportspel Förpacman! Dela ditt resultat i sociala medier och utmana familjen och vännerna på vem som är den riktiga experten på plast! Ju fler som kan mer om plast och sopsortering – desto bättre värld!

Du hittar Förpacman-testet här.