CCS - Carbon Capture and Storage

Sky Zero

Vi vet att utsläppen av koldioxid måste minska för att stoppa uppvärmningen av planeten.Vi vet också att det finns avfall som inte kan eller bör tas om hand på annat sätt än energiåtervinning.

Sysav undersöker möjligheterna för att införa fullskalig CCS på kraftvärmeverket vid Spillepeng i Malmö -  avskilja koldioxiden och lagra den under jord. Då blir vi en kolsänka i regionen samtidigt som vi tar bort fossila utsläpp som annars skulle vara kvar under lång tid.

Södra Sveriges största klimatprojekt

I september 2022 inleddes en genomförbarhetsstudie, med stöd av Energiklivet. Fokus ligger på optimerad energiintegrering av en utvald infångningsteknik i avfallskraftvärmeverket, ytbehov, kostnader och affärsmodell, leverantörskontakter samt förberedelser för att ansöka om miljötillstånd. 

Om denna studie visar att förutsättningarna är positiva skulle ett genomförandeprojekt kunna innebära installering av fullskalig infångning av CO2 på Sysavs avfallskraftvärmeverk, med driftsättning kring 2030. Målet med projektet är att skilja av och lagra 85-90 procent av koldioxidutsläppen årligen.

Teknik för infångning

CCS är ett samlingsnamn för olika tekniker, som innebär att man fångar in och lagrar den koldioxid som uppstår vid till exempel energiproduktion. Den infångade koldioxiden komprimeras till vätskeform innan den transporteras, ofta med fartyg, till en lagringsplats där den pumpas kilometerdjupt i berggrunden, exempelvis under havsbotten.

Koldioxid kan fångas in med hjälp av olika tekniker. De lösningar som idag är mest teknisk mogna innebär att man separerar koldioxidmolekyler från övrig gas och vattenånga i rökgaserna som kommer ut ur anläggningen, så kallad post combustion-teknik. Koldioxiden komprimeras och från gas till vätskeform. Detta sker genom att gasen kyls ned till minus 50 grader och samtidigt utsätts för högt tryck. Sedan lagras den i speciella tankar i väntan på transport.

Transport och lagring

Sysav deltar i ett samverkansprojekt för infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid. Projektet kallas för CNetSS och står för Carbon Network South Sweden. Projektet ska bidra till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en regional koldioxid-infrastruktur i Sydsverige.

CNetSS har som långsiktigt mål att öka potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp genom att etablera en hållbar och kostnadseffektiv koldioxidinfrastruktur i Sydsverige för transport från utsläppsanläggningar till slutlig geologisk lagring av koldioxid.

 • Aktörer i CNetSS
 • Sysav
 • Copenhagen Malmö Port
 • E.ON
 • Höganäs AB
 • Kemira
 • Kraftringen
 • Nordion Energi
 • Stora Enso
 • Växjö Energi
 • Öresundskraft

Flera av företagen har tidsatta planer på att fånga in koldioxid. Tillsammans finns potential att avskilja och lagra över 2 miljoner ton koldioxid årligen.

CCS och klimat

Enligt FN:s klimatpanel IPCC:s uppmärksammade rapport från 2018 räcker inte enbart minskade koldioxidutsläpp för att vi ska klara målen för Parisavtalet, utan vi måste snabbt också ta bort koldioxid ur atmosfären för att kompensera för resterande utsläpp av växthusgaser.

EU har som mål att vara klimatneutralt till år 2050. Sveriges mål är att inte ha nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, därefter ska vi uppnå negativa utsläpp. För att uppnå negativa utsläpp är så kallad bio-CCS, att fånga koldioxid från biogena källor, en betydelsefull teknik.

Klimatkompensera verksamheten genom negativa utsläppscertifikat

Erbjud era kunder klimatneutrala produkter och tjänster
För att vi ska klara klimatutmaningarna måste alla – både verksamheter och privatpersoner - i första hand minska sina koldioxidutsläpp så mycket det bara går. De utläpp som inte går att åtgärda kan kompenseras med negativa utsläpp.  

Reducera så mycket det går – klimatkompensera resten

Vi vill erbjuda verksamheter möjligheten att klimatkompensera för de utsläpp som inte går att reducera på annat sätt genom att tillhandahålla certifikat från negativa koldioxidutsläpp. Vårt mål är att ha en CCS-lösning på plats på kraftvärmeverket vid Spillepeng 2030 och vi arbetar med finansieringen som behövs för projektet. Om ni börjat fundera på att klimatkompensera er verksamhet, produkter eller tjänster kan ni stötta vårt viktiga arbete genom att skriva intentionsavtal med oss.

Intresseanmälan