Avfall till deponi - avfallskarakterisering

För avfall som ska deponeras gäller särskilda regler

 • Avfall som ska deponeras måste karakteriseras, dvs det ska beskrivas.
 • Karakterisering görs genom att fylla i Sysavs blankett Avfallskarakterisering. Guide till hur du fyller i blanketten hittar du här.
 • För att Sysav ska hinna bedöma om avfallet kan tas emot måste ifylld avfallskarakterisering vara Sysav tillhanda senast tre arbetsdagar innan leverans (Har du endast eternit kan du lämna blanketten samtidigt som du lämnar avfallet). Om utredning av avfallet krävs, kan längre tid behövas.
 • Farligt avfall som ska deponeras måste dessutom provas (laktestas), vänd dig till ett ackrediterat laboratorium (asbesthaltigt avfall undantaget).
 • Från 1 januari 2021 måste asbest (inklusive eternit) vara väl förpackad i plast och förpackningen noga försluten.

Enligt lagstiftningen måste Sysav avvisa avfallet om det inte har karakteriserats, om avfallet inte överensstämmer med handlingarna eller om handlingarna visar att avfallet inte får tas emot vid den aktuella deponin. Leveranser som avvisas måste rapporteras till miljömyndigheterna.

På Sysavs anläggningar gäller endast vår egen blankett
För att vår personal ska ha möjlighet att enkelt kunna bearbeta informationen från blanketterna är det nödvändigt att vår egen blankett används på våra anläggningar.

Regler för att skydda miljön

Reglerna om karakterisering av avfall är framtagna inom EU och finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering ”Kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering”. Syftet med lagstiftningen är att skydda miljön genom att ställa högre krav på kunskap och dokumentation om avfallets sammansättning och egenskaper.

Avfallsproducentens ansvar

Reglerna innebär att endast avfall som är karakteriserat får deponeras. Du som är avfallsproducent ansvarar för att karakteriseringen görs och att den är korrekt. Du ska alltså känna till avfallets egenskaper. För farligt avfall skall du också känna till avfallets innehåll av olika ämnen och hur stor utlakningen bedöms vara när avfallet ligger i en deponi. Detta kallas i lagstiftningen för provning och bestäms genom laktester.

Vem är avfallsproducent?

Enligt reglerna kan även transportören komma att räknas som avfallsproducent, även om han i normal mening inte är att betrakta som en sådan. Avfallsproducent är enligt föreskriften:

 • Var och en som bedriver en verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig producent).
 • Var och en ( t ex en transportör) som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

Hur går karakteriseringen till?

Vi rekommenderar att du först klassificerar avfallet enligt avfallsförordningen. Då avgörs om avfallet klassas som farligt eller icke farligt avfall och avfallet ges en avfallskod.

Tag därefter fram och fyll i blanketten.

 Avfallskarakterisering

Hur ofta behöver karakteriseringen göras?

Regelbundet genererat avfall

§ För icke farligt avfall gäller karakteriseringen i fem år, så länge avfallets egenskaper eller den process som genererat avfallet inte förändras. Sysavs interna regler medför att karakterisering av avfall som kan förändras under framställningsprocessen eventuellt måste göras om 1 gång per år. När avfallet är karakteriserat meddelar Sysav hur länge karakteriseringen gäller.

§ För farligt avfall skall en mindre provning, en så kallad överensstämmelse-provning, göras minst en gång per år.

Icke regelbundet genererat avfall

§ En ny karakterisering genomförs vid varje tillfälle.

Behöver avfallet provas (laktestas)?

Endast farligt avfall som ska deponeras måste ha genomgått provning (ren asbest undantag). För detta behövs en provtagningsplan samt laktester som görs av ett ackrediterat laboratorium.

Tre deponiklasser

Deponierna delas in i tre klasser med olika krav på konstruktion samt på vilka avfallslag som får deponeras där. De tre klasserna är:

 • Deponi för inert avfall - Ingen deponi inom Sysav
 • Deponi för icke farligt avfall - Hedeskoga och Spillepeng
 • Deponi för farligt avfall - Särskild del av Spillepeng

När kan avfallet levereras till Sysav?

Den ifyllda blanketten skickas till: Sysavs Kundservice, Box 503 44, 202 13 Malmö.

Alternativt skannas in och skickas till kundservice@sysav.se

Blanketten ska vara Sysav tillhanda senast tre arbetsdagar innan leverans av avfallet. Om avfallet behöver utredas kan längre tid krävas.

 • När Sysav godkänt mottagning av avfallet skickas en kopia av avfallskarakteriseringen tillsammans med ett karakteriseringsnummer till dig som kund. Karakteriseringsnumret är ett kvitto på att avfallet kan tas emot.
 • När avfallet levereras till Sysavs anläggningar ska transportören referera till det karakteriserade avfallets karakteriseringsnummer vid invägningen.