Avfall blir till fjärrvärme och el

All vår konsumtion leder till avfall. Energiåtervinning är ett sätt att återvinna sådant som inte går att materialåtervinna.

Avfallsförbränning - ett komplement

Avfallsförbränning är ett komplement till annan avfallsbehandling och används för avfall som inte lämpar sig för till exempel materialåtervinning eller biologisk behandling.

Genom att förbränna avfall använder man den energi som är bunden i materialet. Tre ton avfall kan ge ungefär lika mycket energi som ett ton olja. Avfall kan också till stor del betraktas som ett biobränsle, då cirka 85 viktprocent av avfallet består av förnybart material.

Hållbarhetsbesked

Sysav förbränner avfall och inte biobränsle, men vissa avfallsslag som utgörs av biomassa måste ändå rapporteras i enlighet med Hållbarhetslagen. Sysav har hållbarhetsbesked för de avfallsslag och den biogas som förbränns vid anläggningen (fast kommunalt och- verksamhetsavfall, avfall från jordbruk och biogas), samt andel av verksamhetsavfallet som är importerat. 

Import av avfall

Källsortering och miljönytta

I första hand sorterar hushåll och företag ut avfall som kan återvinnas som material eller behandlas biologiskt. Farligt avfall och elektronik ska också avlägsnas. Det som är kvar kan förbrännas med energiutvinning.

Genom att använda avfallet som bränsle minskas behovet av andra bränslen, till exempel olja och naturgas. Tre ton avfall innehåller ungefär lika mycket energi som ett ton olja. Eftersom en stor del av avfallet består av förnybart material bidrar det inte så mycket till växthuseffekten.

Rökgasrening och restprodukter

Avfallsförbränningsanläggning har en effektiv rökgasrening och utsläppsvärdena ligger med god marginal under de gränsvärden som finns. 

Av förbränningen blir det restprodukter. Slaggen  - det som lämnar ugnen oförbränt, till exempel sten, grus, glas och skrot - kan återvinnas. Aska och slam är också restprodukter från förbränningen.  

Aska

Cirka tre viktprocent av avfallet blir torr aska som innehåller kalk, till kalk bundna föroreningar samt tungmetaller. Denna aska transporteras på ett säkert sätt till Langöya i Norge för återvinning.

Slam

Rökgaserna renas i våta reningssteg och därför bildas också en våt restprodukt – slam. Denna deponeras på Spillepeng avfallsanläggning.

Slagg

Ungefär 15-20 viktprocent av avfallet blir kvar som slagg. Den kallas ibland också för bottenaska. Ur slaggen sorteras järnskrot och andra metaller ut och gruset som blir kvar kan användas som täcknings- eller anläggningsmaterial.

Rening av rökgaser

Rening av processvatten från rökgasrening

Fjärrvärme

Tack vare att det finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät i Malmö och Burlöv kan energin från avfallet tas tillvara på ett effektivt sätt. En majoritet av husen i de två kommunerna värms med fjärrvärme och Sysav står för 60 - 70 procent av den fjärrvärmen.

I kraftvärmeverket produceras även el som distribueras ut på elnätet.

Brännbart avfall lagras tills kylan kommer

På Sysav lagras avfallet både i löslagring och i balar.

Under sommarhalvåret är behovet av fjärrvärme mindre, och därmed förbrukas mindre avfall i Sysavs avfallskraftvärmeverk. Brännbart avfall lagras därför på Spillepengs avfallsanläggning tills kylan kommer. 

Löslagring innebär att avfallet lagras med hjälp av kompaktering och täcks med till exempel jord.