Gå till innehållet

Avfall blir till fjärrvärme och el

All vår konsumtion leder till avfall. Energiåtervinning är ett sätt att återvinna sådant som inte går att materialåtervinna.

Läs mer

Steg för steg i kraftvärmeverket

Så här går det till - från soppåse till fjärrvärme och el. Avfallet förbränns och rökgaserna renas med hjälp av modern teknik. Dygnet runt, året om, eldas avfall i Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö.Varje timme lyfts 75 ton avfall bestående av soppåsar och annat brännbart avfall in i ugnarna.

Läs mer

Rening av rökgaser

Reningsprocessen renar gasen och utsläppen kontrolleras regelbundet så att vi ser att vi följer våra gränsvärden.

Läs mer

Rening av processvatten från rökgasreningen i avfallskraftvärmeverket

Processvatten uppstår vid rening av rökgaser. Utsläppsmängden är låg i förhållande till tillstånd.

Läs mer