Gå till innehållet

dec 06, 2010 13:31

Pressmeddelande

​Sysavs uppdrag utvidgas

​Sysavs ägarkommuner önskar att Sysav ska utföra fler tjänster inom avfallshantering åt sina delägarkommuner, till exempel insamling av hushållsavfall. Därför har Sysavs styrelse skickat en skrivelse till ägarkommunerna om en eventuell ”Fördjupad samverkan kring avfallshanteringen i Sydskåne”.

Önskemål från kommunerna
Under 2010 har Sysavs ägarkommuner framfört önskemål till Sysav om att ta hand om fler tjänster vad gäller avfallshanteringen. Sysav svarar i dagsläget för återvinning, behandling och slutlig deponering av avfall från delägarkommunerna. Nu har kommunerna även framfört önskemål om att Sysav ska ansvara för insamling av hushållsavfall, som beställare av tjänsten eller som utförare för den enskilda ägarkommunen.

Håkan Rylander, vd, säger:
-Det är mycket positivt och utomordentligt stimulerande för oss alla inom Sysav att våra ägarkommuner tillfrågat oss om vi vill ta hand om ytterligare tjänster inom avfallshantering åt dem. Det tycker jag är ett bevis på att Sysavs modell för avfallshantering fungerar så väl att de är beredda att ge oss ett större uppdrag. Sysav har sedan 1974 byggt upp en infrastruktur för avfallshantering där vi kan ta emot alla slags avfall och återvinna så mycket som 96 procent av det vi tar emot.

Utvidgat uppdrag
Efter ägarsamråd och besök hos samtliga delägare har Sysavs styrelse beslutat att avge en skrivelse till varje delägarkommun där man föreslår ett förtydligande av dagens uppdrag samt ett fördjupat samarbete kring avfallshanteringen utifrån de framförda önskemålen från respektive delägare.

Till skrivelsen har bifogats ett avtalsförslag där varje enskild ägarkommun kan precisera inom vilka tjänster som kommunen beslutar fördjupa sin samverkan med Sysav.

Även om kommunen överlämnar beställaruppdraget eller den praktiska insamlingen av hushållsavfallet till Sysav så är det varje enskild kommun som även fortsättningsvis beslutar om hur insamlingssystemet ska se ut och som årligen beslutar om hur stor taxan ska vara för hushållen.

För mer information kontakta

VD Håkan Rylander, 070 - 680 18 01

 

Sysav
Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom nångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar. Mer än 95 procent av avfallet åtevinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten. Sysav är miljöcertifierat enligt ISO 14001, kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001.

Relaterade bilder & videos

Kontaktpersoner