Gå till innehållet

mar 29, 2010 11:08

Pressmeddelande

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag - 96 procents återvinning av material och energi

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tog tillsammans med sina dotter- och intressebolag emot 792 500 ton avfall för behandling under 2009. 95,6 procent av inkommet hushålls- och industriavfall återvanns som material och energi. Endast 4, 4 procent av allt avfall lades på deponi. Bolagets omsättning var oförändrat 746 MSEK jämfört med året innan.

Sysav ägs av de 14 södra kommunerna i Skåne och har till uppgift att behandla avfall från hushåll och industrier på ett miljöriktigt sätt, med mesta möjliga återvinning som mål. Kommunerna är ansvariga för insamlingen av hushållsavfall. Förpacknings- och tidningsinsamlingen samt El-kretsen är ansvariga för insamling av glas-, plast, papper och plåtförpackningar och tidningar respektive elavfall.

Under 2009 tog Sysav Biotec (bildat redan 2005) förbehandlingsanläggningen för matavfall i drift för vidare produktion av biogas och biogödsel. Sysavs avfallskraftvärmeverk som försörjer Malmö och Burlöv med 60 procent av fjärrvärmebehovet färdigställdes.

En återvinning på 96 procent är ett oerhört bra resultat, både nationellt och internationellt. En ytterligare bonus är att Sysavs avfallsbehandling minskar utsläppen av koldioxid med närmare 500 000 ton CO2 ekvivalenter varje år.


Resultat 2009
Omsättning: 746 Mkr
Resultat: 30,4 Mkr (före bokslutsdispositioner)
Mängd hushållsavfall per invånare: 576 kg
(i tunnan 213 kg, via återvinningscentral 361 kg och farligt avfall 2,2 kg)
Antal besökare på återvinningscentralerna: 1 854 000
Total mängd avfall som behandlats: 792 505 ton
Matavfall för biologisk behandling: 9 400 ton (målet är att behandla 25 000 ton matavfall och kommer att ske när kommunerna byggt ut insamlingen)
Insamlat farligt avfall och specialavfall: 38 090 ton
Levererad värme: 1 424 500 MWh el – motsvarar 60 procent av värmebehovet i Malmö och Burlöv.
Producerad el: 136 800 MWh el.
Deponerad mängd avfall: 35 084 ton
Minskade utsläpp av växthusgaser: ca 550 000 ton CO2 ekvivalenter

För mer information kontakta
Håkan Rylander, VD 070 - 680 18 01 eller
Gunilla Carlsson, Kommunikationschef 040 - 635 18 04

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom nångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar. 96 procent av avfallet åtevinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten. Sysav är miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöcertifierat.