Gå till innehållet

dec 27, 2022 15:33

Pressmeddelande

Sysav Industri har sålt samtliga sina aktier i Carl F

Nyhetsbild: Sysav Industri har sålt samtliga sina aktier i Carl F

Sysav Industri har den 23 december överlåtit hela sitt aktieinnehav i Carl F, motsvarande 24%. Köpare är Jönsson & Söner som sedan tidigare äger återstående av aktierna i Carl F. Sysav Industri har i och med aktieöverlåtelsen inte längre något delägarskap i bolaget.

Ett aktieöverlåtelseavtal har undertecknats av Jönsson & Söner AB och Sysav Industri AB. Sysav Industri AB, dotterbolag till Sysav, överlåter hela sitt aktieinnehav i Carl F till Jönsson & Söner som nu har fullt ägarskap i eget bolag.

Andelen i Carl F förvärvades 2010 med syfte att skapa förutsättningar för en ökad materialåtervinning och behandling av brännbart avfall samt tillgång till resurser för avfallstransporter. Sedan delägarskapet ingicks har omvärldsförändringar bidragit till att parterna inte kunnat realisera samarbetsformer som skapat ömsesidigt värde.

Carl F är fortsatt en viktig kund och affärspartner till Sysav Industri för att skapa hållbara lösningar för avfallshantering i regionen. Bolagen kommer att samverka kring bland annat transporter och effektiv avfallsbehandling. Försäljningen skapar framtida flexibilitet och möjliggör utökade finansiella möjligheter för Sysav Industri att fortsatt investera i hållbara lösningar för resurshantering som kommer ägarkommuner, invånare och företag i regionen till gagn.


Fakta Sysav Industri AB
Bildat 2011 som dotterbolag till Sydskånes avfallsaktiebolag Sysav
Uppdrag: Hanterar industri- och verksamhetsavfall
VD: Malin Dahlroth
Omsättning: ca 693 miljoner SEK

Fakta Carl F AB
Bildat 1888
Uppdrag: Avfallshantering och materialåtervinning.
VD: Sofia Fagerberg
Omsättning: ca 166 miljoner SEK

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.