Gå till innehållet

mar 08, 2010 13:51

Pressmeddelande

Sysav importerar avfall till förbränning - Tillfällig överkapacitet kan utnyttjas för klimatvinst

Sysav kommer nu att importera mellan 10 000 och 50 000 ton avfall från Norge på grund av lågkonjunkturen. Den totala mängden avfall som kan behöva importeras under 2010 kan uppgå till cirka 80 000–100 000 ton.
Sysavs Avfallskraftvärmeverk på Sjölunda levererar motsvarande 60 procent av värmen i Malmö/Burlöv och el till elmarknaden. Under en period, tills rådande lågkonjunktur är över, har Sysavs styrelse tillstyrkt att Sysav importerar avfall som annars hade lagts på deponi. Genom att förbränna avfall, som annars hade lagts på deponi, görs en betydande klimatvinst, även med hänsyn tagen till transporten.

-Importen innebär att vi kommer att kunna hålla våra leveranser av el och värme till marknaden, samtidigt som Sysav bidrar till en klimatvinst. Alternativet för samhället är att förbränna fossila bränslen för uppvärmning och elproduktion – vilket är sämre ur klimatsynpunkt, säger Håkan Rylander, vd på Sysav.

Avfallsimporten ökar i Sverige
Totalt importerades cirka 700 000-800 000 ton avfall till Sverige under 2009 (Källa: Avfall Sverige). Än så länge har Sysav endast importerat mindre mängder 350 ton. Avfallet som importeras till Sysav kommer att kvalitetssäkras och transporteras på bästa möjliga sätt ur miljösynpunkt. Sysav kommer månad för månad att informera om mängden importerat avfall på www.sysav.se/import.

Klimatvinst genom minskad deponering
Avfall som läggs på deponi för nedbrytning bildar metangas, en 25 gånger mer aggressiv växthusgas än koldioxid. Avfall är till 85-90 procent ett biobränsle och därmed nästan helt koldioxidneutralt. Sysav deponerar i dagsläget endast fyra procent av den totala mängden avfall, andra länder deponerar upp emot 60 procent. Enligt en studie som Sysav låtit konsultföretaget Profu göra, så minskas utsläppen av koldioxid med 200 kilo per ton hushållsavfall, även om avfallet är transporterat långa vägar. Totalt besparar Sysav miljön cirka 400 000 ton koldioxid varje år genom avfallsförbränningen.

FAKTA SYSAVS AVFALLSFÖRBRÄNNING
Sysav har idag fyra ugnar för förbränning av hushålls- och industriavfall, två hetvattenpannor för produktion av värme och två kraftvärmepannor för produktion av både el och värme. Kraftvärmepannorna är byggda under 2000-talet och har en mycket hög energiverkningsgrad, en av de högsta i världen.

Hetvattenpannorna som är byggda på 70-talet har en lägre energiverkningsgrad och kommer i framtiden antingen att ersättas av ett nytt kraftvärmeverk, eller fasas ut, beroende på avfallsmängdernas utveckling.
För mer information kontakta
Håkan Rylander, VD 070 - 680 18 01 eller
Gunilla Carlsson, Kommunikationschef 040 - 635 18 04
Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom nångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar. Mer än 90 procent av avfallet åtevinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten. Sysav är miljö- och kvalitetscertifierat.