Gå till innehållet

sep 19, 2022 11:02

Pressmeddelande

Nästa steg på vägen mot koldioxidinfångning

Nyhetsbild: Nästa steg på vägen mot koldioxidinfångning Sysavs avfallskraftvärmeverk vid Spillepeng i Malmö

Sysavs avfallskraftvärmeverk vid Spillepeng i Malmö

Sysav får stöd från Energimyndigheten för att vidare utreda möjligheterna till CCS – Carbon Capture and Storage - vid avfallskraftvärmeverket i Malmö. En genomförbarhetsstudie om metod, ekonomi och juridik inleds nu. Fullskalig implementering kan minska Sysavs koldioxidutsläpp från skorsten med upp till 90 procent, vilket motsvarar cirka hälften av Malmös fossila utsläpp.

- Koldioxidinfångning är nödvändigt för att Sysav ska kunna nå målet om att vara klimatpositiva till 2030. Vi är mycket glada över att kunna gå vidare i projektet med hjälp av det finansiella stödet från Energimyndigheten, säger Martina Andersson, verksamhetsutvecklare hos Sysav Utveckling AB och projektledare för CCS-studien. Det är många komplexa frågor som behöver svar, bland annat osäkerheter kring regelverk och finansiering. CCS är en stor investering som kräver ett noggrant arbete för att få fram en hållbar affärsmodell.

Bidra till praxis inom området
Sysav började undersöka möjligheterna för CCS under 2021 med bland annat en övergripande förstudie. Den visade att implementering av CCS är möjlig, gav indikativa kostnader, samt analyserade två tekniskt mogna tekniker för koldioxidinfångning. I den fortsatta genomförbarhetsstudien kommer fokus att läggas på optimerad energiintegrering av en utvald infångningsteknik i avfallskraftvärmeverket, ytbehov, kostnader och affärsmodell, leverantörskontakter samt förberedelser för att ansöka om miljötillstånd.

- Denna studie kommer att starta arbetet med att söka tillstånd för en infångningsanläggning och transport av infångad koldioxid. Detta är ett område där emissionsgränser, metodik och mätmetoder inte är beslutade, och Sysav vill medverka till att etablera en tydlig praxis inom det här området, säger Lena Lillieblad, verksamhetsutvecklare hos Sysav Utveckling AB.

Genomförbarhetsstudien inleds i september 2022 för att pågå till hösten 2024, och kommer att tjäna som underlag för ett eventuellt genomförandebeslut 2025. Energimyndigheten har via Industriklivet beviljat projektet stöd om 5,235 MKR.

Fakta 

 • Effekt
  Förbränningen av utsorterat restavfall i Sysavs kraftvärmeverk orsakar cirka 600 000 ton utsläpp av koldioxid årligen. Cirka 40 procent kommer från fossila källor, främst plast, och cirka 60 procent från biogena källor, som papper och matavfall. Vid en potentiell fullskalig implementering av CCS kan cirka 90 % av koldioxiden skiljas av och lagras.
 • Vad innebär klimatpositiv?
  Med klimatpositiv menas ett klimatavtryck av direkta utsläpp som är under netto noll. Sverige som land ska nå nettonollutsläpp 2045. Sysavs ambition är att nå det målet 15 år tidigare. Dessutom vill Sysav bidra väsentligt till regionens utsläppsminskningar. Utöver nettonollutsläpp från verksamheten, ska Sysav agera som en kolsänka för regionen. Läs mer om vilka åtgärder Sysav tar i bolagets Hållbarhetsredovisning här.
 • Om CCS
  CCS, Carbon Capture and Storage, innebär att koldioxid fångas in och görs till flytande form med hjälp av tryck och låg temperatur. Därefter kan den lagras säkert i berggrunden under mark och havsbotten och på så sätt bidra till minskade utsläpp av växthusgaser till atmosfären.
 • Om Industriklivet
  Industriklivet ger stöd till att utveckla lösningar för att minska processrelaterade utsläpp inom industrin samt tekniker för negativa utsläpp. Industriklivet kan genom strategiskt viktiga insatser ge stöd till tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som kan bidra till ett fossilfritt samhälle.

För mer information, kontakta gärna:?

Martina Andersson, verksamhetsutvecklare Sysav Utveckling AB, 0734-39 63 15 martina.andersson@sysav.se

Lena Lillieblad, verksamhetsutvecklare Sysav Utveckling AB, 040-635 19 32 lena.lillieblad@sysav.se

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Relaterade bilder & videos

Kontaktpersoner

 Anna Vilén

Anna Vilén

Presskontakt
Kommunikatör, Marknadskommunikation och varumärke

Magnus Pettersson

Magnus Pettersson

VD, Sysav Utveckling AB

Taggar

klimat CCS