Gå till innehållet

apr 25, 2023 12:25

Pressmeddelande

Mer plast i restavfallet ökar koldioxidutsläppen

Nyhetsbild: Mer plast i restavfallet ökar koldioxidutsläppen I Sysavs avfallskraftvärmeverk energiåtervinns det utsorterade restavfallet.

I Sysavs avfallskraftvärmeverk energiåtervinns det utsorterade restavfallet.

Sysavs avfallskraftvärmeverk är en av Sveriges största utsläppare av koldioxid. 2022 minskade de totala koldioxidutsläppen något jämfört med föregående år, samtidigt har den fossila andelen ökat med cirka två procent. Mer plast i avfallet som energiåtervinns är den största orsaken till ökningen.

Av den plast som hamnar på den europeiska marknaden materialåtervinns cirka 10 procent. Resten går antingen till förbränning eller läggs på deponier. Globalt är bilden ännu dystrare, det mesta läggs på soptippar eller hamnar i naturen, vilket medför allvarliga miljöproblem.

–Även om vi behöver få till en ökad utsortering, skulle den stora vinsten komma genom åtgärder högre upp i kedjan. Krav måste ställas på producenterna. Idag finns massor av olika plastsorter på marknaden, vilket försvårar återvinningen. Antalet plastsorter behöver minska. Genom att införa krav på andel återvunnet material i produkter, så kallad kvotplikt, skulle även återvinningen av plast drivas på, säger Jakob Sahlén, miljö- och hållbarhetschef, Sysav.

Sysav arbetar kontinuerligt och systematiskt med att minska utsläpp från fossila källor. Plastavfall uppkommer i slutet av en komplex värdekedja och problemet kan inte lösas enbart genom åtgärder i det sista ledet. Förändringar behövs i hela värdekedjan.

Energiåtervinningens roll

I ungefär 20 år har energiåtervinning varit en viktig del i avfallshanteringen som komplement till materialåtervinning. Innan dess hamnade avfallet på soptippar med stor miljö- och klimatpåverkan. Sedan 2002 är det förbjudet att deponera utsorterat brännbart avfall och sedan 2005 organiskt material. I avfallskraftvärmeverket energiåtervinns avfall, som inte kan eller bör återanvändas, återvinnas eller behandlas på annat sätt, till el och värme.

I Sysavs avfallskraftvärmeverk energiåtervinns det utsorterade restavfallet, och förser ca 65 procent av Malmö och Burlöv med fjärrvärme. Sysav är också en viktig leverantör av el till det sydsvenska elnätet. Förra året levererade vi rekordmycket el – 200 GWh.

Sysavs energiåtervinning av avfall genererade år 2022, 585 747 ton koldioxidutsläpp, varav 48 procent har fossilt ursprung. Vilket gör Sysav till en av Sveriges största utsläppare av koldioxid, enligt Naturvårdsverkets utsläppsregister. Siffrorna visar att kraftfulla åtgärder behövs i hela samhället.

Insatser för ökad plastutsortering

Invånare i Sverige är enligt lag skyldiga att sortera sitt avfall. Förpackningar, returpapper, farligt avfall och grovsopor ska lämnas till de insamlingssystem som finns. Det avfall som energiåtervinns ska bestå av det som inte går eller är lämpligt att materialåtervinna, som exempelvis isolering från byggprojekt eller blöjor och tuggummin från hushåll.

Sysav arbetar kontinuerligt med industrikunder för att öka materialåtervinningen av plast. Bland annat har en ny fraktion plast för industrikunder införts - blandad hårdplast. Sedan 2019 finns tre olika rena hårdplastfraktioner för kunder som kör in avfall över våg.

Privatkunder har möjlighet att lämna hårdplast på återvinningscentralerna. Vi har också genomfört ett test på tre återvinningscentraler för ökad sortering av plast. Läs mer om det lyckade testet här.

Sysav klimatpositiva till 2030

Men det kommer inte att räcka. Sysav jobbar mot en klimatambition: att vara klimatpositivt till 2030.
För att nå det högt ställda målet behöver utsorteringen av plast öka, samtidigt planerar Sysav en större investering i teknik för infångning av koldioxid, Carbon Capture and Storage (CCS), ett viktigt steg för att fånga in den koldioxid som uppstår från fossilt avfall som inte kan eller ska cirkuleras tillbaka till samhället.

–Sysav vill vara klimatpositivt till år 2030. Genom ökad utsortering av plast och implementering av koldioxidinfångning och lagring (CCS) ska vi kunna reducera koldioxidutsläppen med upp till 90 procent. Eftersom vi på så sätt kan fånga in både fossil och biogen koldioxid blir Sysav klimatpositivt, vilket innebär att vi agerar kolsänka i regionen och bidra väsentligt till regionens utsläppsminskningar för att klara Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Malin Dahlroth, VD, Sysav.

2022

Totala koldioxidutsläpp från energiåtervinningen 585 747 ton
Fossila koldioxidutsläpp från energiåtervinningen 282 788 ton

2021

Totala koldioxidutsläpp från energiåtervinningen 596 401 ton
Fossila koldioxidutsläpp från energiåtervinningen 276 752 ton

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Relaterade bilder & videos