Gå till innehållet

maj 24, 2007 17:05

Pressmeddelande

Matavfallsanläggning får klimatbidrag

Inom kort startar Sysav bygget av en mottagnings- och förbehandlingsanläggning för matavfall. Sysav har idag beviljats statligt bidrag eftersom anläggningen kommer att bidra till en minskning av växthuseffekten. Bidraget är ett så kallat KLIMP-bidrag, det vill säga bidrag till ett Klimatinvesteringsprogram. KLIMP innebär att kommuner och andra lokala aktörer kan få bidrag till långsiktiga investeringar som minskar växthuseffekten. Bidraget Sysav får är på 20 procent av den totala investeringskostnaden och uppgår till ungefär 7 miljoner kronor. - När vi behandlar det utsorterade matavfallet biologiskt får vi två produkter. Dels biogas som till exempel kan användas som fordonsbränsle, dels biogödsel som är ett sammansatt gödselmedel som lämpar sig för livsmedelsproduktion inom jordbruket, berättar Kjerstin Ekvall, VD för dotterbolaget Sysav Biotec, som ansvarar för behandling av matavfall. Sysavs anläggning kommer att ta emot matavfall från de 14 ägarkommunerna i södra Skåne, där separat insamling av matavfall successivt startar. I Malmö och Lund har insamling redan påbörjats i liten skala. Matavfallet som ska behandlas på Sysav kommer från till exempel hushåll, storkök, restauranger, livsmedelsbutiker och även från livsmedelsindustrin. Tas i drift om ett år Mottagnings- och förbehandlingsanläggningen beräknas vara klar att tas i drift sommaren 2008. Fram till dess behandlas matavfallet som lämnas till Sysav på annan ort. - Än så länge är det små mängder, men när vår anläggning tas i drift räknar vi med att få in cirka 10 000 ton matavfall per år, säger Kjerstin Ekvall. Enligt ett nationellt mål som har beslutats av riksdagen ska minst 35 procent av matavfallet sorteras ut och behandlas senast 2010. Det motsvarar cirka 25 000 ton i Sysavregionen. Mottagning och förbehandling är viktiga led i utbyggnaden av den biologiska behandlingen av matavfall. Här sönderdelas och pressas matavfallet så att det blir pumpbart och kan behandlas i en biogasreaktor. Anläggningen kommer att byggas inom befintliga byggnader i anslutning till Sysavs avfallsförbränningsanläggning på Sjölunda i Malmö. Den fortsatta behandlingen av matavfallet sker i en biogasreaktor på VA-verket i Malmö. För mer information kontakta gärna Kjerstin Ekvall/Martin Hallmer, Sysav Biotec, 040-635 20 82 Gunilla Carlsson, informationschef Sysav, 040-635 18 04