Gå till innehållet

apr 20, 2012 10:21

Pressmeddelande

Lundastudenter prisade på Sysavdagen

Tre examensarbeten framlagda vid Lunds Universitet har tilldelats Sysavstipendier på vardera 20 000 kronor.


Sysav delar varje år ut stipendier till lovande studenter och deras handledare för att stimulera ökad kunskap inom avfallshantering och återvinning. I år delar tre studenter och deras handledare, alla från utbildningar vid Lunds Universitet, på stipendiet om 60 000 kronor.
Stipendierna delades ut på Sysavdagen, en seminariedag för i första hand politiker och tjänstemän i Sysavs ägarkommuner samt representanter från det skånska näringslivet och branschfolk.
Stipendiekommittén utgörs av styrelsen för Sysav Utveckling AB, Sysavs helägda dotterbolag för forskning och utveckling.


Examensarbetena i korthet
Samtliga uppsatser som prisas är examensarbeten på masternivå framlagda under 2011.


Interventions for successful recycling of nutrients and energy from food waste
Det svenska miljömålet att samla in och behandla 35 procent av hushållens matavfall 2010 uppnåddes ej och ett föreslaget mål för 2015 är satt ännu högre till 40 procent. Studien analyserar hinder och förslag till förbättringar för att detta mål skall kunna nås. Slutsatsen är att samhället måste ha en tydlig inriktning och styrmedel för en ökad biogas¬produktion.
Författare: Caroline Steinwig
Handledare: Thomas Lindhqvist
Avdelning: IIIEE, Lunds Universitet


Byggavfallshantering i praktiken
Vad blir avfall och varför uppstår det byggavfall? Vilka åtgärder kan byggföretaget göra för att minimera den totala mängden byggavfall utifrån angivet nyckeltal? Mängden byggavfall är idag 25 kg/m2 bruttoarea och bör kunna halveras om frågan fokuseras i ett tidigt planeringsskede.
Författare: Ingrid Freese
Handledare: Stefan Olander
Avdelning: Institutionen för byggvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola


Utvärdering av förbehandlingsprocessen på biogasanläggningen vid Kungsängens gård i Uppsala
Matavfall måste förbehandlas innan det kan rötas. Rapporten studerar en anläggning där avfallet finfördelas med kvarnar, dispergeringsteknik, och jämför denna metod med tidigare examensarbeten på Sysavs och NSR:s anläggningar som använder en teknik med skruvpressar. Val av metod beror på många faktorer och förutsättningarna varierar mellan anläggningarna.
Författare: Linn Malmquist 
Handledare: Anna Bernstad
Avdelning: Vatten- och Avloppsteknik, Institutionen för kemiteknik, Lunds Universitet

För mer information, kontakta:
Stig Edner, VD, Sysav Utveckling AB: 040-635 19 10


Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom nångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Mer än 90 procent av avfallet åtevinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.