Gå till innehållet

apr 26, 2013 10:12

Pressmeddelande

Lundastudenter prisade på Sysavdagen

Tre examensarbeten framlagda vid Lunds Universitet tilldeladas idag Sysavstipendier på sammanlagt 50 000 kronor.

Sysav delar varje år ut stipendier till lovande studenter och deras handledare för att stimulera ökad kunskap inom avfallshantering och återvinning. I år delar tre studenter och handledare, alla från utbildningar vid Lunds Universitet, på stipendiet om 50 000 kronor.
Stipendierna delades ut idag fredag på Sysavdagen, en seminariedag för i första hand politiker och tjänstemän i Sysavs ägarkommuner samt representanter från det skånska näringslivet och branschfolk.
Stipendiekommittén utgörs av styrelsen för Sysav Utveckling AB, Sysavs helägda dotterbolag för forskning och utveckling.


Examensarbetena i korthet
Samtliga uppsatser som prisas är examensarbeten på masternivå framlagda under det senaste året.


Från hage till mage – en studie av oundvikligt och onödigt matavfall
Uppskattningsvis 35 procent av vårt matavfallet är onödigt, det vill säga kunde ha ätits. Närmare hälften av det onödiga matavfallet bestod av tillagad mat (det vill säga rester) och dryga tredjedelen var mat som slängdes i sina förpackningar. Detta är ett slöseri med resurser. Arbetet pekar inte oväntat på att lagad mat skall ätas, men också på att bättre förpackningar totalt sett kan vara en resursmässig fördel. 
Författare: Tova Andersson
Handledare: Anna Bernstad Saraiva Schott, 
Avdelning: VA-teknik, LTH, Lunds Universitet


Trädgårdsavfall till biogas – Hur kan Lunds invånare sortera trädgårdsavfallet för biogasproduktion?
Efterfrågan på biogas ökar och det finns ambitiösa mål för biogasproduktion, inte minst i Skåne. Arbetet identifierar en fraktion ”mjukt trädgårdsavfall” (t ex gräs, löv, fallfrukt) som man skulle kunna göra biogas av. Fraktionen behöver samlas in skilt från större ris och grenar på våra återvinningscentraler, eller på speciella trädgårdstippar. 
Författare: Sara Waxegård
Handledare: Thomas Lindhqvist
Avdelning: Miljövetenskap, Lunds Universitet


Utformning av avfallsutrymmen i sjukhusmiljö baserat på individens drivkrafter och hinder för källsortering – Fallstudie på urologiska mottagningen, SUS Malmö
En väl fungerande avfallshantering är viktig, på ett sjukhus inte minst ur hygieniska aspekter. Genom att fokusera på individen och dess beteende snarare än tekniska lösningar och mängd information ger arbetet förslag på fysisk utformning av avfalls- och källsorteringsrum.
Författare: Åsa Järvholm 
Handledare: Eva Leire, Charlotte Retzner och Britt-Marie Fagerström
Avdelning: Miljö- och Energisystem, Institutionen för Teknik och Samhälle, LTH, Lunds Universitet

För mer information, kontakta:
Stig Edner, VD Sysav Utveckling AB: 040-635 19 10


Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom nångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Mer än 90 procent av avfallet åtevinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.