Gå till innehållet

feb 29, 2008 13:46

Pressmeddelande

Hushållen finansierar inte företagens avfall

Annika Helker Lundström, VD för Återvinningsindustrierna, angriper i olika medier Sysav – ett av Återvinningsindustriernas medlemsföretag (!) – med falska påståenden. Vi vill gärna klargöra fakta och samtidigt förklara på vilket sätt Sysav säkerställer avfallshantering som är miljövänlig, effektiv och ekonomiskt fördelaktig för invånarna i berörda kommuner. Lundström hävdar att Sysav använder pengar från hanteringen av hushållsavfall för att subventionera den konkurrensutsatta hanteringen av industriavfall och att Sysav höjer priset på hushållsavfall så att denna effekt ytterligare förstärks. Här är fakta: Sysav redovisar varje år, i årsredovisningen, tydligt fördelningen mellan kostnader och intäkter för de olika delarna av verksamheten. Det är således lätt för den läskunnige att se att det faktiskt är precis tvärtom mot vad Lundström påstår; det konkurrensutsatta industriavfallet bidrar alltså till att hålla nere kostnaderna för hushållsavfallet! Hanteringen av industriavfallet står för en större del av både intäkter och kostnader i bolaget än vad hushållsavfallet gör, men intäktssidan är relativt sett större. År 2007 stod industriavfallet för 55 procent av intäkterna och för 53 procent av kostnaderna. Liknande fördelning gäller för tidigare år. Att påstå att hushållen skulle subventionera industriavfallet är således helt felaktigt. Inte heller påståendet att Sysav höjer avgifterna för hanteringen av hushållsavfall är med sanningen överensstämmande. Faktum är att Sysavs styrelse i somras tvärtom beslutade att sänka behandlingsavgifterna för hushållsavfall. När vi nu har avfärdat Lundströms falska påståenden vill vi gärna visa på några fördelar med Sysav och dess verksamhet. Sysav bildades 1974 i syfte att förbättra avfallshanteringen. Tidigare hanterade varje kommun avfallet själv, utan att samverka med andra och soptippar fanns i varje kommun. Vi kan nog vara överens om att det varken var ett miljömässigt eller effektivt sätt att hantera problemet. Mängden avfall har i det moderna samhället ökat dramatiskt. Sedan 1950-talet har mängden hushållsavfall mer än sexdubblats. Kommunerna åläggs enligt lag ansvaret för avfallshanteringen, ett ansvar man inte kan frånhända sig. För att effektivisera hanteringen har många kommuner valt att söka gemensamma lösningar för detta offentliga ansvar. I södra Skåne sker det genom Sysav, ett bolag som ägs gemensamt av 14 kommuner. Vi vill påstå att verksamheten är ett föredöme. Årligen gör de sydskånska medborgarna fler än 1,8 miljoner besök på våra 15 återvinningscentraler. Totalt tas närmre 900 000 ton avfall emot i Sysav-koncernen från hushåll och företag. Hela 94 procent av avfallet återvinns som material eller som energi – vi borde således ses som ett föredöme bland medlemmarna i Återvinningsindustrierna. Vår samlade energiproduktionen under ett år motsvarar energi från mer än 100 000 ton olja. Med dagens förbränningskapacitet levererar vi fjärrvärme motsvarande 40 procent av Malmös och Burlövs samlade behov. För 2009 kommer motsvarande siffra att vara 60 procent. Dessutom är avgifterna låga – faktum är att Sysav har bland de lägsta behandlingsavgifterna i landet. På många sätt har avfallshanteringen gått från att vara ett miljöproblem till att bli något av en miljörörelse. Avfallsproblemet löses idag på ett miljövänligt, effektivt och ekonomiskt fördelaktigt vis för invånarna i kommunerna. Vi är stolta över att Sysav ses som ett föredöme när det gäller avfallshantering, inte bara i Sverige utan också internationellt. När man betraktar Sysavs framgångar är det viktigt att komma ihåg att miljötänkandet kräver både långsiktighet och viss storskalighet. Det hade inte varit möjligt att bygga effektiva avfallsanläggningar utan att veta att det finns avsättning för dem under överskådlig framtid. Det hade inte heller varit möjligt att bygga effektiva avfallsanläggningar i var och en av de 14 kommunerna. Själva grundidén med Sysav är att vi gemensamt skapar en bättre lösning. Därför förbinder sig ägarkommunerna att lämna sitt avfall till Sysav och därför satsar vi gemensamt på en stor, effektiv och miljövänlig anläggning. Vi är medvetna om att det finns privata bolag som gärna vill ta hand om de mer lukrativa delarna av avfallshanteringen, och att de försöker angripa det faktum att kommunerna valt att organisera verksamheten i form av ett gemensamt bolag. Man måste dock ha koll på fakta. Fakta är att det idag inte finns någon anläggning i Skåne med tillräcklig kapacitet för att kunna ta emot det brännbara avfall som idag går till Sysav. Ska avfallet då transporteras på lastbil till anläggningar i andra delar av landet, eller kanske utomlands? Hur miljövänligt och effektivt är det? För oss handlar detta til syvende og sidst om att på ett så bra sätt som möjligt hantera det stora problem som avfallsfrågan skulle kunna vara. Vi är övertygade om att våra 14 kommuners samverkan långsiktigt är både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt för våra invånare. Malmö 2008-02-29 Göran Holm, (m), Ordförande Sysav Håkan Rylander, VD Sysav För mer information kontakta gärna Göran Holm, Sysavs Ordförande 0709 – 915110 Håkan Rylander, VD 040 – 635 18 01 Gunilla Carlsson, Informationschef 040 – 635 18 04 Sysav ägs av de 14 södra kommunerna i Skåne och arbetar tillsammans med kommunerna för en hållbar avfallshantering i regionen. Kommunerna ansvar för insamlingen av hushållsavfallet medan Sysav tar emot och behandlar det, det vill säga nyttiggör så mycket som möjligt. Sysav har ända sedan 1974 haft målet att återvinna så mycket avfall som möjligt som material eller energi. Varje typ av avfall behandlas utifrån dess egna förutsättningar och med en kombination av metoder bidrar Sysav till en hållbar avfallshantering.