Gå till innehållet

mar 23, 2022 10:00

Nyhet

Sysav tar viktiga kliv för klimatet

Nyhetsbild: Sysav tar viktiga kliv för klimatet

Sysavs styrelse beslutade om en Klimatambition som visar vägen framåt och vi började utreda koldioxidinfångning. Restavfallet i regionen minskade ytterligare och ett historiskt avtal tecknades.

2021 var ett händelserikt år för Sysav, men var på många sätt bara startskottet. Klimatambitionen som klubbades igenom visar en riktning och en tydlig målsättning för Sysavs verksamhet framåt. Vi ska inte bara nå netto noll utsläpp, utan till och med bli klimatpositiva till år 2030. En avgörande del att nå dit är en CCS, koldioxidinfångning och lagring, och under 2021 påbörjades en förstudie. 

Restavfallet minskar

En viktig del för att minska fossila koldioxidiutsläpp, är att minska plasten i restavfallet. Glädjande nog minskade restavfallet igen - och är nu nere på 169 kg per person och år, att jämföra med 2019 då det var 197 kg per person och år, en trend som tyder på ökad utsortering. En bit på vägen till målet i den gemensamma kretsloppsplanen, då vi ska nå 100 kg per person och år till 2030. Den gemensamma kretsloppsplanen har tagits fram tillsammans med tio ägarkommuner och lanserades under 2021. Ett viktigt verktyg för att nå ett mer cirkulärt samhälle.

Historiskt avtal

Energiåtervinning är en viktig byggsten i avfallssystemet och under 2021 stod Sysav för 62,5 procent av Malmö och Burlövs fjärrvärmebehov. 2021 skrev även Sysav avtal med Trelleborgs Hamn som kommer att använda slaggruset som fyllnadsmassa. Slaggrus framställs ur den slagg som uppkommer vid förbränning av avfall och klassas idag som ett icke farligt avfall, men det krävs tillstånd från myndigheter om man vill använda det som exempelvis konstruktionsmaterial. Därför är det glädjande att Länsstyrelsen godkänt användningen av slaggrus som konstruktionsmaterial i samband med utbyggnaden av uppställningsytor i Trelleborgs Hamn. 

Läs mer om allt spännande som händer på Sysav och vägen framåt i Hållbarhetsredovisningen.

Fakta: Sysavs klimatambition: Klimatpositiva 2030

Sysavs verksamhet ska till år 2030 nå netto noll klimatavtryck, men vi nöjer oss inte där. Vi kommer dessutom att minska mängden koldioxid i atmosfären, vilket bidrar till att regionen kan minska sina klimatutsläpp i linje med Parisavtalet. 

Med klimatpositiv menar vi ett klimatavtryck som är under netto noll. Vi vill bidra väsentligt till regionens utsläppsminskningar. Utöver netto noll utsläpp från vår egen verksamhet, ska vi agera som en kolsänka för regionen.