Gå till innehållet

mar 25, 2019 12:32

Nyhet

Sysav tar inte emot CFC-haltig isolering

Sysav tar inte emot rivningsavfall med CFC-haltig isolering (vanligt i kylrumsväggar och fjärrvärmerör). Förbränning av CFC-isolering orsakar utsläpp av freoner som skadar ozonlagret, och hanteras av särskilda anläggningar.

CFC-haltigt material i byggnader är idag den största källan till utsläpp av ozonnedbrytande ämnen från Sverige. CFC är också en kraftfull växthusgas. Det finns stor potential att minska utsläppen genom riktig hantering i samband med rivning. 

Allt avfall med en CFC-halt över 0,1 viktprocent (det vill säga andel av isoleringens vikt) ska betraktas som farligt avfall. Det ska identifieras, sorteras, hanteras separat och transporteras av entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall. Och det ska lämnas till en anläggning med tillstånd. Det är kommunen som har tillsyn av rivningsverksamheter där CFC-haltigt material hanteras.

Sysav har inte tillstånd för destruering av CFC-haltigt rivingsavfall.  För rådgivning hänvisar vi till Naturvårdsverket. 

Relaterade nyheter Pil ned