Gå till innehållet

okt 02, 2018 15:35

Nyhet

Marknadsinformation oktober 2018

Nyhetsbild: Marknadsinformation oktober 2018

Summering av perioden 2018

Positiva faktorer för materialbranschen är ökad efterfrågan;

  • Utvecklingsländerna fortsätter att behöva mer råvaror för att stödja sin infrastrukturbyggnad.
  • Centralbanker i den utvecklade världen förblir i ett tillmötesgående läge, dock med det anmärkningsvärda undantaget från Federal Reserve i USA, som i dagsläget inte stödjer den ekonomiska aktiviteten och materialbranschen.
  • Minskning av åtstramningsprogram: Vissa globala finanspolitiska begränsningsåtgärder tycks vara över, vilket kan bidra till att stimulera tillväxten.

Negativa faktorer för materialbranschen är;

  • Minskning av efterfrågan från Kina: Kinas efterfrågan på bearbetade varor ser ut att minska, då teknologisk utveckling och utbyggnad av produktionsanläggningar gör det möjligt för landet att producera mer eget material.

Järn och skrot

Året har varit starkt även om det har svajat en del på grund av osäkerhetsfaktorer i omvärlden. Kina har fortsatt minskad stålexport jämfört med föregående år. När Kina producerar mindre mängder stål än tidigare, ökar istället efterfrågan på skrotråvara hos stålverken i väst, då den globala efterfrågan på färdigt stål ökar. Generellt råder högvarv för industrin vilket väntas fortsätta ge en positiv påverkan på de europeiska och amerikanska stålmarknaderna under resten av 2018. Högre oljepriser driver också upp kostnaderna för stål producerat på jungfrulig råvara, vilket ger en fördel för skrotråvaran på marknaden.

Metaller och rostfritt

Våren har varit en turbulent period. Aluminium har plötsligt hamnat i centrum för den eskalerande handelskonflikten. USA införde importtullar på aluminium (10%), Kina svarade med importtullar på amerikanskt aluminiumskrot. Man har nu skjutit upp sanktionerna med verkan till oktober 2018 men osäkerheten kvarstår. I allmänhet är efterfrågan på metaller och metallskrot god och det råder en fortsatt positiv syn på efterfrågan den kommande tiden. Men hotet om ett eskalerande handelskrig kan snabbt få stämningen att svänga.

Returpapper

Nedgången på den europeiska wellpappsmarknaden har fortsatt sedan våren. Det finns fortfarande en hel del frågetecken kring hur Kinas efterfrågan på den europeiska marknaden kommer att utvecklas, men det blir mer och mer tydligt att en bestående neddragning av inköp är ett faktum. Återvunnen råvara exporteras fortfarande till Asien, men nu i högre grad till flera olika länder vid sidan av Kina som nu främst efterfrågar wellpapp utan någon form av förorening. De europeiska pappersbruken går fortsatt på högvarv. Tack vare detta ser efterfrågan av återvunnen pappersråvara ut att stanna på en acceptabel nivå, framförallt i regioner där exporten inte tidigare var så dominant.

Plast

Marknaden för återvunnen plastråvara har varit relativt stabil den senaste tiden. Detta trots ett fortsatt högt utbud av återvunnet material. Vi kan se en allt tydligare trend där fler producenter är villiga att ersätta jungfruligt material med återvunnet. Efter att Kina under förra året införde ett importförbud på diverse avfallskategorier verkar nu andra länder i Sydostasien följa efter. Kinas mottagningsstopp av ”mixed material” flyttade initialt stora flöden till andra länder i närheten men det flödet stramas upp allt mer pga kvalitetskrav. Det är nu i princip omöjligt att exportera material till Vietnam och Malaysia, två av de länder som tidigare kompenserade för Kinas minskade import. Ett scenario där fler importrestriktioner införs riskerar att skapa en situation där priserna på återvunnen plastråvara pressas nedåt.