Gå till innehållet

feb 14, 2022 11:00

Blogginlägg

Vi måste prata om anledningen till utsläppen

Nyhetsbild: Vi måste prata om anledningen till utsläppen

Avfallskraftvärmeverken pekas ofta ut som klimatbovar. Och ja, insatser behöver göras för att minska utsläppen. Men vi måste också prata om den viktiga roll i energi- och återvinningssystemet de utgör. Vad är alternativet? Och varför pratar vi så mycket om slutet av kedjan och inte om där avfallet faktiskt uppstår?

”Kraftvärmen fyller en viktig roll i det svenska energisystemet. Ändå behandlas den styvmoderligt både i media och i politiken”, skriver Joakim Broman i Västerbotten-Kuriren.

Vi är beredda att hålla med. Avfallsförbränning är inte en perfekt lösning. Mycket av det som förbränns borde ha sorterats ut för att återvinnas. Men alternativet är ofta värre.

Viktig funktion i elsystemet

Avfall Sverige skriver: Svenska kraft- och fjärrvärmeverk är viktiga delar i ett sammanhållet energi- och återvinningssystem. Genom att alstra värme och el från restprodukter och avfall som inte går att materialåtervinna, undviker vi att generera värme direkt från el eller, som i stora delar av Europa, från kol, olja och naturgas. Kraftvärmeverken fyller dessutom ofta en viktig funktion i elsystemet, eftersom de kan bidra med effekt i de lokala elnäten.

Utreder koldioxidinfångning

Men hur kan vi minska utsläppen från avfallsförbränningen? Här görs intressanta framsteg. På Sysav pågår en förstudie om CCS – koldioxidinfångning, för att minska utsläppen så kraftigt att man kan hamna på nettonollutsläpp, eller till och med klimatpositivt – där man tar bort koldioxid från atmosfären.

Öka utsorteringen

Men vi måste prata om roten till utsläppen. Det är inte avfallsförbränningen i sig som är problemet, utan vad som förbränns. En viktig del av Sysavs uppdrag är att skapa insikt om hållbar konsumtion och produktion och informera om sortering. Varje år förbränns stora mängder av sopor som inte hör hemma där. Matavfall och förpackningar som skulle lämnats till återvinning.

Den stora orsaken till de fossila koldioxidutsläppen är plast som förbränns. Att minska plasten i restavfallet är en knäckfråga. Vi – kommuner och företag, industrin, måste bli bättre på att sortera ut plasten. Bättre utsortering vid källan skulle få stora effekter. Ett räkneexempel som visar effekten av återvinning på utsläpp är: Om alla svenska hushåll bidrog med bara en extra plastförpackning till återvinning varje månad skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3 600 ton. Det motsvarar utsläppen från ca 1 200 bensindrivna bilar eller oljeuppvärmning av 675 medelstora villor – varje år (Källa: Undersökning gjord av Profu, på uppdrag av FTI)

Här finns potential! Sysavs senaste plockanalys, som genomfördes 2020, av restavfall från villor och flerfamiljshus i våra ägarkommuner, visar att mycket av avfallet felsorteras. Endast cirka 34 procent av det som slängs i restavfallet är rätt sorterat. Innehållet i restavfallspåsen består av cirka 23 procent matavfall och 33 procent tidningar och förpackningar som ska sorteras ut separat och återvinnas. För att nå det högt ställda restavfallsmålet krävs ett omfattande och långsiktigt arbete som inkluderar fortsatt utbyggnad av fastighetsnära insamling, beteendepåverkan, insikter kring vikten av sortering, politisk påverkan på styrmedel, prisdifferentiering och andra ekonomiska incitament. Vår samverkan med ägarkommunerna är en viktig bas i det arbetet.

Plastflödena ökar

En annan viktig del är att vi måste minska konsumtionen och produktionen av plast. År 2019 kartlade Svenska Miljöemissionsdata (SMED) på uppdrag av Naturvårdsverket plastflödena i Sverige från år 2016/2017, och fann att mängden årlig tillförd plast i Sverige hade ökat från 900 000 ton (år 2010) till
1,3 miljoner ton, en siffra som motsvarar 130 kg plast per person. De största enskilda användningsområdena för plast är plastförpackningar (325 000 ton).

Det blir lätt att avfallsförbränningsdebatten lägger allt fokus i slutet av kedjan, där utsläppen är. Och ja, vi måste minska utsläppen från avfallskraftvärmeverken. Men vi behöver även stora insatser långt tidigare, vid källan till utsläppen − att det produceras och köps så mycket onödig plast idag. Minskar vi inflödet av plast, är mycket vunnet.

Läs mer om återvinning av plastförpackningar: https://www.sysav.se/Privat/inspiration/plastatervinning/

Läs mer om införsel av avfall från andra länder: https://www.sysav.se/om-oss/Om-avfall/Avfall-fran-andra-lander/

Relaterade bilder & videos

Kontaktpersoner

Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson

Public Affairs & International Relations

Taggar

Sysav tycker